Рада з питань судової реформи

Розділ 8. Приведення повноважень та діяльності органів прокуратури до європейських стандартів

Реформа системи кримінальної юстиції стала ще актуальнішою, відколи 2012 року набули чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України та Закон України «Про Прокуратуру України» в новій редакції. Треба, підкреслити, що на сьогоднішній день існує низка перешкод для ефективної реалізації прийнятої законодавчої бази. Зокрема, перед прокуратурою, як одним із найголовніших учасників судового процесу, постає кілька стратегічних завдань, які потребують конституційної та законодавчої реформи з метою наближення прокуратури до європейських стандартів та впровадження в її діяльність кращих відповідних міжнародних практик. Встановлення виваженішого взаємозв'язку між незалежністю, професійністю, відповідальністю та ефективністю прокуратури є ключовим аспектом здійснення її належного реформування. Незалежність має бути зміцнена як на інституційному (з урахуванням інших установ), так і на функціональному (незалежність окремого прокурора) рівнях. При ГПУ не має жодного незалежного органу врядування, надаючи тим самим Генеральному прокурору широкі, іноді навіть необмежені повноваження як у питаннях розробки відомчої політики, так і на оперативному рівні. Запропоноване створення такого органу самоврядування новим Законом України “Про прокуратуру” сприятиме покращенню ефективності інституційного управління органами прокуратури. У той же час логічним є очікування, що нова система самоврядування може виявити проблеми у забезпеченні принципу функціональної незалежності прокурорів, з огляду на слаборозвинену систему управління ефективністю роботи. Вдосконалення відповідних сфер діяльності прокурорів є необхідним для підвищення ефективності прокуратури. Для того, щоб належним чином вплинути на викладені вище існуючі проблеми, Стратегія фокусується на подальшому реформуванні й уточненні етичних правил і дисциплінарної практики, управлінні ефективністю та системі професійної підготовки прокурорів.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

8.1 Підвищення рівня незалежності прокуратури та автономії прокурорів

8.1.1 Посилення незалежності прокуратури від політичної влади 1. Перегляд Конституції та законодавства щодо процедури призначення та звільнення Генерального прокурора України ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до Конституції та нормативно-правових актів

- Забезпечено дотримання принципу стримування та противаг у процедурі призначення на посаду Генерального прокурора України.

- Підвищено рівень неупередженості, деполітизації відбору кандидатури на посаду Генерального прокурора України шляхом уповноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на проведення конкурсу на посаду Генерального прокурора України, у відповідності з рекомендаціями Ради Європи.

- Встановлено процедуру визначення рейтингу кандидатів на посаду Генерального прокурора України, у якому критеріями є професійність та моральні якості кандидата, що визначаються на основі результатів відповідного конкурсу та спеціальної перевірки.

- Заплановані результати, цілі, цільові показники є невід’ємною складовою планування річного бюджету прокуратури; плани витрат прямо пов’язані з зобов’язанням досягти певних цілей і вимірюваних результатів.

- Видатки на утримання прокуратури визначаються у Державному бюджеті України на основі запитів, погоджених з Радою прокурорів та затверджених Генеральним прокурором України.

- Впроваджено механізм обґрунтованих бюджетних запитів з боку прокуратури завдяки використанню уніфікованого підходу та зміцнення спроможностей планування та розробки бюджету прокуратури на регіональному рівні.

- У всіх процесах формулювання та реалізації бюджету прокуратури застосовується програмно-цільовий метод на основі показників не фінансового характеру.

- Уніфіковано підхід і посилено можливість планування та розробки бюджету прокуратури на рівні регіонів.

- Підвищено ефективність використання державних коштів прокуратурою, оптимізовано використання поштових, судово-експертних, юридичних та інших послуг.

- Впроваджено єдину процедуру здійснення державних закупівель, засновану на гармонізованій оцінці потреб усіх підрозділів прокуратури.

- Системи управління ефективністю регулярно поповнюються даними щодо кількості справ та швидкості їхнього розгляду, цільових показників і їхнього вимірювання, запропонованого бюджетного коригування та подальшої політики розвитку всіх питань, пов’язаних зі структурою прокуратури.

- Чисельність прокурорів переглядається щороку з врахуванням змін у: 1) обсязі виконуваних функцій на кожному рівні системи прокуратури; 2) робочому навантаженні на кожному рівні системи прокуратури, яке визначається, поміж іншим, кількістю відкритих кримінальних справ на певну територію; 3) соціально-економічному становищі країни та ін.

- Обсяг функцій прокуратури переглянутий відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та інших європейських стандартів.

2. Перегляд законодавства України щодо збільшення терміну повноважень Генерального прокурора України, можливості залучення незалежного колегіального органу до процедури призначення Генерального прокурора України ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо фінансування прокуратури для закріплення принципів програмно-цільового методу бюджетного забезпечення ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів
8.1.2 Забезпечення інституційної незалежності прокуратури 1. Перегляд нормативно-правових актів з метою забезпечення безперервного та належного функціонування органів прокурорського самоврядування (ОПС), в тому числі щодо фінансування ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів, підписані контракти, підготовані описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги

- Всі ОПС функціонують належним чином.

- Забезпечено інституційну незалежність Всеукраїнської конференції працівників прокуратури (ВКП), Ради прокурорів (РП), Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів шляхом їхнього належного фінансування, організаційного, адміністративного та кадрового забезпечення.

- Делегати на ВКП обрані з усіх органів прокуратури з дотриманням відповідної процедури.

- Забезпечено практичне здійснення повноважень РПУ з вжиття заходів щодо незалежності прокурорів, їх правового захисту, розгляду звернень прокурорів щодо загрози незалежності та здійснення контролю за виконанням рішень органів прокурорського самоврядування.

- Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів належно виконує свою функцію щодо розгляду питань кар’єрного росту, в т.ч. на підставі розгляду скарг на дії прокурорів .

- Службові особи та громадяни поінформовані про повноваження органів прокурорського самоврядування, зокрема щодо розгляду скарг та звернень.

2. Проведення заходів з метою підвищення рівня поінформованості прокурорів всіх рівнів, інших працівників органів прокуратури, щодо функцій та обсягу повноважень кожного з органів самоврядування ГПУ, ОПС / Внесені зміни до відомчих нормативно-правових актів, проведені інформаційні заходи, надруковані матеріали
8.1.3 Забезпечення функціональної автономії прокурорів від внутрішнього неправомірного впливу 1. Внесення змін до законодавства з метою впровадження конкретних критеріїв Ради прокурорів України у визначенні кандидатур на призначення на адміністративні посади, включаючи результати оцінювання якості роботи (ОЯР) ГПУ, ОПС, Мін’юст, ВРУ/ Внесені зміни до нормативно-правових актів

- Забезпечено незалежність прокурора шляхом підвищення рівня об’єктивності призначень на адміністративні посади.

- Визначено критерії обрання Радою прокурорів України кандидатур для рекомендації на призначення на адміністративні посади або щодо звільнення прокурорів з адміністративних посад.

- Рішення щодо просування по кар’єрі приймаються виключно на основі чітких показників професійності.

- Розроблено програмне забезпечення щодо оцінювання відповідності кандидатів на прокурорську посаду встановленим критеріям.

- Забезпечено можливість здійснення он-лайн трансляції інтерв’ю при призначенні на посаду.

- Забезпечено право керівника органу прокуратури, в який РПУ рекомендує кандидата на адміністративну посаду, оцінювати відповідність критеріям кандидатів та звертатись до РПУ з висновками.

- Функціонує система спеціалізації прокурорів відповідно до категорій злочинів та інших характеристик.

- Забезпечено публічний доступ до мотивувальної частини рекомендації РПУ кандидатури для призначення на адміністративну посаду на офіційному веб-сайті ГПУ.

- Забезпечено публічний доступ до мотивувальної частини відмови ГПУ призначати кандидатуру, рекомендовану РПУ на адміністративну посаду.

- Забезпечено підвищення рівня процесуальної незалежності прокурорів шляхом унеможливлення тиску з боку прокурорів вищого рівня через проведення неправомірних перевірок прокурорів нижчого рівня, встановлено чіткі прозорі підстави перевірок.

- Розширено обсяг дискреції прокурорів в межах, встановлених законом.

- Забезпечено дотримання обов’язку прокурорів вищого рівня віддавати накази у письмовому вигляді.

- Забезпечено унеможливлення притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора через невиконання наказу або вказівки прокурора вищого рівня за умови повідомлення ним до РПУ про такий випадок, яке включає мотивувальну частину.

- Забезпечено неупереджений, вчасний та незалежний розгляд РПУ скарг щодо порушення незалежності прокурорів.

- Забезпечено проведення аналізу скарг прокурорів щодо порушення їх незалежності.

- Впроваджено чітку систему розподілу справ за критеріями досвіду прокурорів та уникнення корупційних ризиків.

2. Визначення виключного переліку підстав для проведення перевірок прокуратурами вищого рівня органів прокуратури нижчого рівня відповідно до наказу Генерального прокурора ГПУ / Видано та опубліковано наказ, інструкції
3. Розроблення відомчих нормативно-правових актів та інструкцій щодо визначення меж допустимої дискреції та свободи прокурора видавати процесуальні документи без необхідності погодження з керівником ГПУ, ОПС, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Внесення змін до відомчих нормативно-правових актів, наказів та інструкцій щодо порядку видання прокурором вищого рівня письмових наказів та усних або письмових вказівок прокурору нижчого рівня з метою забезпечення незалежності прокурорів без ризиків порушення дисципліни та ієрархічної структури прокуратури ГПУ, ОПС / Видано відомчі нормативні акти (накази, інструкції)
5. Включення окремим розділом у Річний звіт про діяльність прокуратури аналізу скарг про порушення незалежності прокурорів ГПУ, ОПС / Видано відомчі нормативні акти, складено звіт
6. Забезпечення належної системи розподілу справ між органами прокуратури ГПУ, ОПС / Видано відомчі нормативні акти (накази, інструкції, технічне забезпечення)
8.1.4 Забезпечення особистої автономії прокурорів 1. Регулярний моніторинг нормативно-правових актів з метою забезпечення належної оплати праці прокурорів, інших професійних гарантій ГПУ, ОПС, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів, постанов, інструкцій

- Прокурори та працівники прокуратури отримують достойну винагороду та є соціально захищеними, шляхом отримання заробітної плати, додаткових виплат та послуг страхування, встановлених законом, залежно від їх функцій, професійного досвіду та інших об’єктивних критеріїв.

- Нормативно закріплено умови матеріально-побутового забезпечення прокурорів та інших працівників органів прокуратури.

- Забезпечено процедуру обов’язкового розгляду РПУ скарг прокурорів та інших працівників прокуратури на порушення їх незалежності через недотримання державою своїх зобов'язань стосовно їхнього захисту, звернення до РПУ щодо правового захисту прокурорів.

- Забезпечено у визначеному законом обсязі використання прокурорами та працівниками прокуратури права на недоторканність приватного життя, свободу совісті, висловлювань, об’єднання та інших індивідуальних прав і свобод.

- Прокурори та інші працівники прокуратури можуть об'єднуватись або формувати місцеві, регіональні, загальнодержавні чи міжнародні асоціації з метою захисту власних інтересів.

2. Внесення змін до нормативно-правових актів з метою гарантування свободи та визначення обсягу використання прокурорами та працівниками прокуратури права на приватність, свободу совісті, висловлювань, об'єднання та інших індивідуальних прав та свобод

Напрямок діяльності

8.2 Підвищення рівня професійності прокурорів

8.2.1 Забезпечення належної, прозорої, об’єктивної процедури добору прокурорів 1. Розроблення детальної процедури добору прокурорів, внесення змін до відомчих нормативних актів та проведення тренінгу для членів/працівників КДК з метою забезпечення практичного належного здійснення такої процедури ГПУ, КДК, Мін’юст, ВРУ / розроблено положення, Внесені зміни до нормативно-правових актів, інструкцій

- Положення про КДК містить детальні норми, які регулюють права та обов’язки КДК при здійсненні своїх повноважень у сфері добору прокурорів.

- Інформація про діяльність КДК та прийняті нею рішення щодо добору прокурорів є загальнодоступною на веб-сайті КДК.

- Кожен із членів КДК та працівників її секретаріату пройшов курс навчання щодо добору прокурорів, зміст якого підготовлено за участю українських та іноземних експертів.

- Питання та завдання щорічно змінюються для забезпечення неможливості підготовки відповідей заздалегідь, а також відповідності нововведенням у законодавстві та кримінальній політиці держави.

- Визначено детальну процедуру проведення спеціальних перевірок кандидатів на посаду прокурора в рамках антикорупційного законодавства, затверджено відповідальних осіб в складі КДК та систему повторних запитів для проведення спеціальної перевірки у разі перебування у резерві більше трьох років.

- Конкурс на зайняття вакантної посади кандидатом, який проводиться КДК, включає, крім результатів (балів) кваліфікаційного іспиту, результати анонімного тестування з проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурорів.

2. Розроблення та погодження з відповідними організаціями змісту та форми кваліфікаційного іспиту, щорічний перегляд питань та завдань іспиту КДК, НАПУ, ГПУ, ВНЗ / Прийняті рішення, розроблені матеріали та практичні інструкції
3. Перегляд законодавства з метою забезпечення належної організації спеціальної антикорупційної перевірки кандидатів на посаду прокурора ГПУ, КДК, Мін’юст, ВРУ / внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Розроблення та апробація процедури проведення конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів на основі рейтингу кандидатів, внесення відповідних змін у нормативно-правові акти ГПУ, КДК, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до відомчих нормативно-правових актів, інструкцій
8.2.2 Впровадження та модернізація системи спеціальної (первинної) підготовки кандидатів на посаду прокурора 1. Перегляд нормативно-правових актів щодо статусу Національної академії прокуратури України (НАПУ) як єдиного закладу спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора КДК, НАПУ, ГПУ, ВНЗ / Внесені зміни у Статут НАПУ та інші нормативні акти

- НАПУ має достатні фінансові, кадрові та організаційні ресурси для проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурорів.

- Програма початкової підготовки індивідуально підбирається для кожного кандидата відповідно до його досвіду та спеціалізації.

- Навчальний план спеціальної підготовки прокурорів зорієнтовано на підвищення практичних навичок та поглиблення теоретичних знань, необхідних для належної роботи.

- Розроблений збалансований Навчальний план спеціальної підготовки прокурорів.

- Порядок підбору кадрів в органи прокуратури включає етапи навчання, професійного та психологічного тестування.

- Забезпечено щорічне оновлення навчального плану та публічний доступ до нього з веб-сайті НАПУ.

- Забезпечено підвищення рівня кваліфікації наукових співробітників НАПУ, збільшено обсяг науково-дослідницької роботи.

- Забезпечено підвищення рівня кваліфікації викладачів (тренерів) зі спеціальної підготовки прокурорів, у тому числі шляхом їх стажування у відповідних іноземних інституціях та проведення тренінгів із залученням іноземних експертів.

- Забезпечено участь практикуючих українських та іноземних прокурорів, юристів у викладанні курсів спеціальної підготовки.

- Забезпечено анонімність і відповідність завдань та тестів з проходження спеціальної підготовки навчальному планові та вимогам професії; тести та завдання оновлюються щорічно.

2. Розробка навчальної програми спеціальної підготовки прокурорів на основі обговорення з ВНЗ, ОПС, юристами, міжнародними експертами НАПУ, ОПС, ГПУ, ВНЗ / Внесені зміни у навчальний план, прийняті рішення, розроблені матеріали та практичні інструкції, впроваджене програмне забезпечення, проведені тренінги
3. Регулярний перегляд, оновлення та розміщення в електронних бібліотеках програм спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора НАПУ, ОПС, ГПУ / Прийняті рішення
4. Впровадження системи освіти викладачів (тренерів) курсів спеціальної підготовки прокурорів з метою диференціації навчальних підходів з тими, що використовуються при наданні загальної вищої юридичної освіти (тренінги для тренерів), залучення іноземних викладачів НАПУ, ОПС, ГПУ / Проведені тренінги, підписані меморандуми про взаєморозуміння, видані практичні посібники
5. Проведення регулярних опитувань серед слухачів курсів спеціальної підготовки, викладачів (тренерів) та роботодавців (керівників прокуратур) з метою визначення потреб в адаптації змісту спеціальної підготовки прокурорів НАПУ, ОПС, ГПУ / Проведені опитування, складено аналітичні звіти, внесені зміни у навчальний план
6. Розроблення формату та змісту практичного завдання та анонімного тестування по проходженню кандидатами на посади прокурорів спеціальної підготовки НАПУ, ОПС, ГПУ, ВНЗ / Підготовані матеріали
8.2.3 Модернізація та забезпечення належного проходження прокурорами курсів підвищення кваліфікації 1. Узгодження навчального плану курсів підвищення кваліфікації прокурорів з вимогами професії в умовах реформування прокуратури КДК, НАПУ, ГПУ, ВНЗ / Внесені зміни у навчальний план, прийняті рішення, розроблені матеріали та практичні інструкції

- Змінено наповнення навчального плану курсів підвищення кваліфікації прокурорів, введені нові теми.

- Забезпечено проведення окремих курсів для прокурорів, які займають адміністративні посади, з метою підвищення рівня володіння навиками управління, стратегічного планування, визначення бюджетної та фінансової політики, управління ефективністю роботи підлеглих працівників прокуратури, PR/комунікації.

- Забезпечено проведення спільних курсів та семінарів з суддями та адвокатами.

- Забезпечено участь українських та іноземних прокурорів та юристів-практиків у викладанні спеціальних курсів підвищення кваліфікації прокурорів.

- Забезпечено удосконалення кваліфікації викладачів курсів підвищення кваліфікації прокурорів, у тому числі шляхом їх навчання у відповідних іноземних інституціях та проведення тренінгів із залученням іноземних експертів.

- Забезпечено щорічне оновлення навчального плану курсів підвищення кваліфікації прокурорів та його обговорення шляхом проведення опитувань серед слухачів а також з врахуванням висновків Річного звіту прокуратури, забезпечено доступ до навчального плану з веб-сайті НАПУ.

- Забезпечено інтероперабельність системи інформаційного управління НАПУ з відповідними системами інших органів юстиції та ВНЗ.

- Впроваджено прозору процедуру заохочення прокурорів до подальшого навчання шляхом організації навчальних поїздок до ЄСПЛ, Європейського суду (ECJ) та органів прокуратури держав-членів ЄС.

- До системи підвищення кваліфікації запрошуються міжнародні фахівці.

2. Впровадження тестування після проходження курсів підвищення кваліфікації НАПУ, ОПС / Підготовані матеріали, прийняті рішення
3. Залучення українських та іноземних юристів в якості викладачів курсів підвищення кваліфікації прокурорів НАПУ, ОПС, ГПУ / Проведені тренінги підписані меморандуми про взаєморозуміння
4. Розроблення, регулярне оновлення та розміщення в електронних бібліотеках навчальної програми курсів підвищення кваліфікації прокурорів НАПУ, ОПС, ГПУ / впроваджене програмне забезпечення, проведені тренінги
5. Впровадження системи освіти викладачів курсів підвищення кваліфікації прокурорів (тренінги для тренерів) НАПУ, ОПС, ГПУ / проведені тренінги, підписані меморандуми про взаєморозуміння
6. Проведення регулярних опитувань серед слухачів курсів підвищення кваліфікації прокурорів, викладачів та роботодавців (керівників прокуратур) з метою визначення потреб у зміні змісту навчального плану курсів підвищення кваліфікації прокурорів НАПУ, ОПС, ГПУ / Проведені опитування, складено аналітичні звіти, внесені зміни у навчальний план
7. Введення системи заохочення підвищення рівня кваліфікації шляхом направлення прокурорів, які отримали найвищі бали за тестами, у навчальні візити до іноземних інституцій КДК, НАПУ, ГПУ/ Прийняті рішення, підготовані матеріали
8.2.4 Впровадження належної системи оцінювання якості роботи прокурора з метою вдосконалення кадрової політики 1. Впровадження прозорої системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурора (ОЯР) на основі об’єктивних показників КДК, РП, НАПУ, ГПУ / внесені зміни у нормативні документи, видані накази та практичні інструкції, розроблені зразки та матеріали, проведені тренінги

- Забезпечено участь ОПС, українських та іноземних фахівців у розробленні та впровадженні системи ОЯР прокурорів.

- Розроблено стандартну процедуру регулярного (раз в два роки) проведення ОЯР кожного прокурора його керівником; прокурори ГПУ оцінюються заступниками ГП, заступники ГП – Генеральним прокурором України.

- Забезпечено використання кількісної та якісної методики ОЯР.

- Розроблено стандартний зразок (шаблон) питань, які мають бути досліджені під час ОЯР (та оцінені балами).

- Впроваджено додаткові питання для прокурорів, які займають адміністративні посади, з метою оцінювання їх управлінських якостей.

- Забезпечено право прокурора оскаржити результати ОЯР до КДК.

- Забезпечено використання результатів ОЯР Радою прокурорів під час вибору кандидатури для рекомендації на призначення на адміністративну посаду, або КДК для подання щодо переведення прокурора до іншого органу прокуратури.

2. Перегляд кадрової політики, впровадження рейтингової (балової) системи ОЯР прокурора, яка покладається в основу призначень, переведень та кар’єрного росту прокурора КДК, РП, НАПУ, ГПУ / внесені зміни у нормативні документи, видані накази та практичні інструкції
3. Проведення заходів з метою підвищення інформування прокурорів про нову систему ОЯР та пояснення її ролі у забезпеченні їх незалежності КДК, РП, НАПУ, ГПУ / прийняті рішення, заходи проведені
8.2.5 Впровадження належної системи оцінювання ефективності (продуктивності) прокуратури для підвищення інституційної ролі 1. Впровадження прозорої системи оцінювання ефективності (ОЕР) роботи прокуратури шляхом обов’язкового складання та опублікування Річного аналітично-статистичного звіту про діяльність прокуратури РП, ГПУ, НАПУ / видані накази, розроблені практичні інструкції

- ГПУ зобов’язана до 1 квітня кожного наступного року оприлюднювати Річний звіт про діяльність прокуратури з метою виконання статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та оцінки роботи прокуратури і відповідного вжиття заходів для її покращення.

- Регіональні прокуратури подають регулярні звіти до ГПУ; місцеві прокуратури подають регулярні звіти до відповідних регіональних прокуратур відповідно до визначеного змісту Річного звіту прокуратури.

- Система оцінювання працівників прокуратури поєднує кількісні та якісні показники.

- Проведено тренінги та семінари для працівників аналітичного та статистичного підрозділу ГПУ з метою підвищення якості аналізу та звітування.

- Проведено тренінги та семінари для працівників підрозділу планування та членів РПУ з метою підвищення рівня навичок стратегічного планування, оцінки та роботи з ризиками.

- Розроблено зразок (зміст) звіту про діяльність прокуратури.

- Повна версія Річного звіту про діяльність прокуратури знаходиться у вільному доступі.

- Генеральний прокурор України інформує Верховну раду України про основні висновки Річного звіту про діяльність прокуратури.

- На основі висновків Річного звіту про діяльність прокуратури розробляється план роботи та визначаються ризики та механізми їх подолання.

2. Проведення підвищення рівня кваліфікації працівників ГПУ та членів РПУ з аналізу, статистики, стратегічного планування та роботи з ризиками РП, НАПУ, ГПУ / Прийняті рішення, проведені тренінги, надруковані публікації
3. Складання, розповсюдження та регулярне оновлення практичних посібників та інструкцій з застосування системи управління ефективністю роботи РП, КДК, НАПУ, ГПУ / Прийняті рішення, проведені тренінги, надруковані посібники, інструкції, методичні рекомендації

Напрямок діяльності

8.3 Підвищення рівня відповідальності прокуратури

8.3.1 Впровадження механізму внутрішнього та зовнішнього контролю для попередження та боротьби з корупцією 1. Внесення змін до законодавства, відомчих документів, наказів інструкцій щодо повноважень працівників підрозділу внутрішньої безпеки ГПУ у у тому, що стосується їхнього обов’язку проводити щорічну перевірку доброчесності прокурорів ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів

- Підрозділ внутрішньої безпеки ГПУ підпорядковується та звітує Генеральному прокурору України, користуючись при цьому належним рівнем функціональної автономії.

- Забезпечено відповідальність працівників підрозділу внутрішньої безпеки ГПУ за невиконання обов’язків або уникнення відповідного реагування на виявлення порушень або склад злочину під час моніторингу декларацій або перевірки прокурорів на доброчесність.

- Забезпечено постійний доступ через мережу Інтернет до декларацій прокурорів про їхній майновий стан, доходи та витрати.

- Регулярний моніторинг/верифікація декларацій прокурорів про майновий стан, доходи та видатки підрозділом внутрішньої безпеки та Національним агентством з питань запобігання корупції.

- Декларації прокурорів публікуються на веб-сайті ГПУ із дотриманням права на приватність та з урахуванням необхідності їх захисту від неправомірного впливу.

- Забезпечено порядок негайної передачі скарг, що надійшли до КДК, які стосуються незаконного збагачення прокурорів, до підрозділу внутрішньої безпеки ГПУ.

- Узагальнені статистичні дані результатів перевірок доброчесності прокурорів, інформація про порушення кримінальних проваджень проти прокурорів надаються у Річному звіті про діяльність прокуратури.

- Відсутність повної структурної недоторканості прокурорів; існують дієві й ефективні інструменти розслідування фактів корупції в системі юстиції.

- Порядок здійснення щорічної перевірки доброчесності прокурорів працівниками підрозділу внутрішньої безпеки органів прокуратури відповідає європейським стандартам та не порушує права та свободи людини.

2. Визначення у законодавстві порядку та механізму здійснення працівниками підрозділу внутрішньої безпеки щорічної перевірки доброчесності прокурорів ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів та відомчих документів
3. Внесення змін до законодавства щодо прокурорських декларацій про майновий стан, доходи та видатки. Уповноваження працівників підрозділу внутрішньої безпеки ГПУ на проведення моніторингу/ верифікації відповідності доходів та витрат прокурорів з метою визначення об’єму щорічної перевірки доброчесності прокурора ГПУ, Мін’юст, ВРУ, НАПУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів та відомчих документів, видані інструкції, методичні рекомендації
4. Перегляд нормативно-правової бази щодо питання прокурорської недоторканості Прокуратура, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
8.3.2 Впровадження ефективної дисциплінарної політики та стандартів прокурорської етики 1. Внесення змін до Дисциплінарного статуту прокурорів та інших нормативно-правових актів з метою узгодження дисциплінарної практики зєвропейськими стандартами ГПУ, КДК, РП, Мін’юст, ВРУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів

- Визначено обсяг та порядок здійснення повноважень КДК у дисциплінарному провадженні.

- Забезпечено доступність, об’єктивність та послідовність дисциплінарної практики.

- Забезпечено практичність та ефективність застосування дисциплінарних норм при порушеннях закону; послідовність, визначеність та передбачуваність проведення дисциплінарного провадження стосовно відповідального прокурора.

- Забезпечено свободу від притягнення до дисциплінарної відповідальності за належне застосування права прокурорської дискреції.

- В процесі визначення дисциплінарного стягнення враховується суб’єктивна сторона дисциплінарного порушення (існування умислу або необережності) та розмір завданої шкоди.

- Впроваджено принцип пропорційності при вирішенні питання про необхідність застосування стягнення та визначення його типу.

- Визначено право прокурора чи іншого працівника органу прокуратури на доступ до його дисциплінарної справи, встановлено обсяг і ступінь зобов'язань щодо надання інформації про дисциплінарні провадження до відома третіх осіб та громадськості.

- Вдосконалено систему індивідуальних заохочень на основі особистих досягнень.

- Чітко визначено систему норм професійної етики прокурорів та інших працівників органів прокуратури з чіткою і передбачуваною матеріальною складовою, забезпечено загальнодоступну та послідовну практику їх застосування.

- Існує єдиний орган оскарження дисциплінарних процедур.

- Роз’яснено на практиці сутність систематичних чи серйозних порушень етичних вимог, які є підставою для дисциплінарної відповідальності.

- Впроваджено інтернет-механізми подання скарг на прокурорів та систему Інтернет звітування КДК про хід перевірки скарги.

- Забезпечено доступ громадськості до аналітичних та статистичних даних щодо дисциплінарної практики з урахуванням необхідності дотримання презумпції невинуватості та недоторканності приватного життя.

2. Внесення змін до Кодексу професійної етики прокурорів, регулярне оновлення та розроблення коментарів до Кодексу професійної етики прокурорів ГПУ, КДК, РПУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів, надруковані публікації
3. Розроблення, розповсюдження та регулярне оновлення практичних інструкцій та навчальних матеріалів з етичної підготовки прокурорів та працівників прокуратури НАПУ, КДК, РП, ГПУ / Розроблені та видані інструкції, методичні рекомендації, навчальні посібники
4. Забезпечення належного функціонування інтернет системи подання скарг на прокурорів ГПУ / Внесені зміни до відомчих документів, встановлене програмне забезпечення
5. Забезпечення проведення аналізу статистики дисциплінарних справ і доступ до неї громадськості РП, КДК, ГПУ, НАПУ / Прийняті рішення, виданий Звіт

Напрямок діяльності

8.4 Підвищення рівня ефективності прокуратури

8.4.1 Забезпечення послідовного виконання прокурорами функціональних обов’язків 1. Забезпечення проведення досліджень щодо прокурорської практики (вибір санкцій, підстави для апеляції, застосування прокурорської дискреції), у тому числі на основі Річного звіту про діяльність прокуратури РП, КДК, ГПУ, НАПУ / Прийняті рішення, проведені тренінги

- Обсяг функцій прокуратури переглянутий відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та інших європейських стандартів.

- Забезпечено постійний обмін інформацією між аналітичним підрозділом ГПУ та регіональними прокуратурами, НАПУ та ВНЗ; внесення пропозицій з вдосконалення практики та законодавства відбувається на основі наукових досліджень.

- Сформульовано рекомендації з практики прокурорів щодо визначення санкцій, підстав для апеляції, застосування прокурорської дискреції.

- Забезпечено баланс між вимогами дотримуватись практичних рекомендацій та прокурорською незалежністю.

- Здійснення права на прокурорську дискрецію завжди перевіряється на розумність.

- Сформульовані рекомендації використовуються прокурорами з метою підвищення послідовності та рівня передбачуваності процесуального реагування.

- Регулярне використання працівниками прокуратури зручного для користувача форуму прокурорів та інших інтернет ресурсів, які даватимуть можливість обмінюватися думками з приводу прокурорської та судової практики, тлумачення законодавства, інформацією та матеріалами навчальних заходів, конференцій і семінарів.

- Органи прокуратури взаємодіють з іншими органами, у тому числі, використовуючи інтернет-технології з метою підвищення рівня послідовності при застосуванні КПК та інших нормативно-правових актів.

- Забезпечено участь вітчизняних та зарубіжних фахівців, у тому числі суддів та адвокатів, у розробці методичних рекомендацій для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства під час здійснення прокурорської діяльності.

2. Регулярна підготовка дослідницьких та аналітичних матеріалів, які визначають прогалини між прокурорською та судовою практиками і законодавством і містять рекомендації ГПУ, НАПУ, ВНЗ / Надруковані публікації
3. Підготовка практичних та методичних інструкцій і рекомендацій, інших публікацій (щодо вибору санкцій, підстав для апеляції, застосування прокурорської дискреції тощо) на основі дослідницьких та аналітичних матеріалів; широке їх розповсюдження через інформаційні системи та інші засоби ГПУ, НАПУ, ВНЗ / Підготовані та опубліковані методичні рекомендації та аналітичні матеріали
4. Створення та ефективне використання каналів електронної комунікації між органами прокуратури та іншими державними та недержавними інституціями РП, КДК, ГПУ, Мін’юст, РСУ, МВС, Мінфін, НААУ/ прийняті рішення, встановлене апаратне та програмне забезпечення
8.4.2 Удосконалення системи інформаційного управління в органах прокуратури 1. Впровадження повністю автоматизованої системи документообігу та розгляду справ РП, КДК, ГПУ, НАПУ / Прийняті рішення, меморандуми, навчання, підготовані звіти

- Впроваджено повне електронне управління документообігом та організаційними питаннями у системі органів прокуратури.

- Створено зручний веб-сайт з інформацією щодо діяльності та функцій прокуратури.

- Покращено міжмережеву взаємодію електронних джерел інформації з питань діяльності прокуратури з іншими органами.

- Створено систему он-лайн опитування оцінювання рівня задоволеності осіб роботою органів прокуратури.

- Створено комплексну інформаційно-аналітичну систему, що пов’язана з електронним правосуддям.

- Встановлено надійний захист даних від несанкціонованого доступу.

Напрямок діяльності

8.5 Підвищення рівня прозорості прокуратури

8.5.1 Впровадження належної системи зв’язків із засобами масової інформації з метою забезпечення доступу до інформації про прокуратуру 1. Внесення змін у відомчі нормативно-правові акти з метою вдосконалення системи зв’язків зі ЗМІ та надання інформації ГПУ, ОСП / Прийняті рішення, внесені зміни у відомчі нормативні документи, змінені посадові інструкції

- Підвищено рівень кваліфікації працівників прес-служби ГПУ шляхом проведення тренінгів та семінарів.

- Створено прес-службу КДК та визначено відповідального за зв’язки з медіа та громадськістю у РПУ.

- Визначено відповідальних за послідовне та об’єктивне надання інформації для публікації на веб-сайті ГПУ та інших ресурсах.

- Забезпечено проведення регулярних прес-конференцій керівників органів прокуратури.

- Підвищено рівень кваліфікації персоналу, що відповідає за підготовку керівників органів прокуратури до прес-конференцій та інших заходів за участю ЗМІ.

- Забезпечено загальний доступ до всіх наказів ГПУ, окрім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

- Забезпечено регулярні публікації у ЗМІ з метою інформування громадськості про процес імплементації нового законодавства та втілення реформ прокуратури, про діяльність прокуратури з виконання її функцій і завдань.

2. Залучення фахового персоналу до прес-служби ГПУ та відповідальних осіб за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю у КДК та РПУ ГПУ, НАПУ, міжнародні експерти / Прийняті рішення, підготовані контракти, описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги
8.5.2 Підвищення рівня прозорості прокуратури шляхом налагодження постійної комунікації з громадськістю 1. Проведення регулярних інтернет-опитувань та анкетувань громадськості з метою визначення напрямів діяльності прокуратури, що потребують змін ГПУ, НАПУ / Забезпечені технічні можливості, підготовані аналітичні матеріали

- Веб-сайти всіх регіональних прокуратур забезпечені системою «питання-відповіді» (зворотного зв’язку).

- Залучено фахівців, зокрема соціологів, у процес оцінювання реформи прокуратури, на основі результатів громадських опитувань.

- Своєчасне та адекватне реагування прокуратури в процесі комунікації з суспільством.

- Застосовуються сучасні технології комунікацій з громадянським суспільством.

2. Забезпечення реагування на громадські протести та проведення своєчасних консультацій з представниками громадянського суспільства ГПУ / Прийняті рішення, внесені зміни у відомчі документи, підготовані посадові інструкції, плани розміщень, проведені тренінги
3. Забезпечення належного функціонування Консультативної ради при ГПУ ГПУ / внесені зміни у відомчі документи

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 8 – 11

 1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених у рамках системи управління ефективністю Прокуратури або зовнішніми спостерігачами) свідчить про зростання суспільної довіри до Прокуратури зокрема і/або до кримінальної юстиції в цілому (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р.- зростання на 25%).
 2. Проведення моніторингового контролю кримінальних проваджень зовнішніми спостерігачами свідчить про підвищення рівня справедливості у судовому провадженні (дата початку: 2015 р.).
 3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ у кримінальних провадженнях (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
 4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ ЄСПЛ, що встановлюють розбіжності практики українських судів у застосуванні національного законодавства або недостатню незалежність і неупередженість суду, недостатню справедливість кримінального провадження й дотримання права на захист, недотримання вимоги «розумного терміну» (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р).
 5. Покращення показника реалізації спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (вихідні дані: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені, наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%.
 6. Щорічне зменшення на 20% даних КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України в кримінальному провадженні (дата початку: 2015 р.).
 7. Щорічне зростання на 5% випадків застосування домашнього арешту, електронного спостереження та інших форм альтернативної застави як складової частини системи попереднього ув’язнення (дата початку: згідно публікації щорічної статистики з відповідного питання).
 8. Щорічне зменшення на 5% загальної тривалості кримінальних проваджень (з моменту пред’явлення обвинувачення до винесення остаточного рішення) (дата початку: 2014 р.; відповідно до середньої тривалості минулого року).
 9. Розроблено індивідуальні плани відбування покарань (вихідні дані: частина кількості відповідних справ у визначений період часу; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 20% справ; очікуваний результат на 2018 р.- 30%; очікуваний результат на 2020 р.- 40%).
 10. Розроблено досудові звіти (вихідні дані: частина кількості відповідних справ у визначений період часу; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 20% справ; очікуваний результат на 2018 р.- 30%; очікуваний результат на 2020 р.- 40% ).
 11. Робота надається принаймні 50% усіх ув’язнених (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого (напр., неповнолітні, жінки тощо).
 12. Принаймні 20% правопорушників залучені до професійно-навчального процесу (ПНП) або до інших навчальних та реабілітаційних програм (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого).
 13. Щорічне зменшенні на 5% випадків повторного скоєння протиправних дій порушниками, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого (напр., неповнолітні, жінки тощо).
 14. Покращиться рейтинг України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов’язаних із ефективністю покращень у судовій системі, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!