Рада з питань судової реформи

Розділ 7. Реорганізація системи виконання судових рішень та Підвищення ефективності виконавчого провадження

Спроба перейти від державної до приватної системи виконавців судових рішень відображає загальну тенденцію в державах-членах Європейського Союзу та інших країнах регіону. Водночас, цей процес потребує поступового перегляду нормативно-правової бази для визначення функцій державних та недержавних інституцій у регулюванні, ліцензуванні та контролі діяльності виконавців, з метою надання їм достатніх повноважень для: пошуку активів боржників, отримання судової заборони; вдосконалення стандартів справедливості виконавчого провадження; затвердження посередницької ролі виконавців у провадженні; оптимізації процесу розподілу справ; поліпшення етичного та дисциплінарного нагляду; більшої зручності та взаємосумісності інформаційних систем виконавчої служби; застосування управління ризиками та аналізу функціональних можливостей; вдосконалення системи професійної підготовки, а також більшої наочності наданих виконавцями послуг завдяки підвищенню рівня інформованості громадськості.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

7.1 Вдосконалення системи управління виконавцями

7.1.1 Досягнення балансу між обов’язками та повноваженнями в системі управління виконавцями 1. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо повноважень Державної виконавчої служби, встановлення системи приватних виконавців. Створення та забезпечення належного функціонування самоврядної організації приватних виконавців (ОПВ). ОПВ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Вдосконалено єдиний механізм функціонування системи органів виконання судових рішень.

- Створено «змішану систему» виконання судових рішень.

- Унормовано розмежування та баланс повноважень приватних та державних виконавців, передбачено перелік категорій справ, які виконують тільки державні виконавці, а також перелік справ, обов’язкових до виконання приватними виконавцями з огляду на їхню соціальну вагу.

- Оптимізовано стадії виконавчого провадження та терміни проведення виконавчих дій, забезпечено недопущення відмови у відкритті виконавчого провадження з формальних підстав.

- Запроваджено дієві стимули для добровільного виконання судових рішень, заходи впливу на боржника.

- Вивчено доцільність повного переходу системи виконання рішень на приватну основу.

- Створено приватну систему виконання рішень із наданням певної обмеженої ролі державі у сфері виконання або альтернативного вирішення спорів щодо оподаткування та інших суміжних галузей.

- Створено ОПВ, який є основним органом управління приватних виконавців, створено регіональні органи.

- Затверджено ефективніше використання та розподіл членських внесків приватних виконавців для забезпечення незалежного та ефективного самоврядування.

- Забезпечено незалежність і ефективність ревізійних органів в об’єднаннях виконавців.

- Оптимізовано повноваження органу ОПВ та Мін’юсту, визначено чітку та передбачувану роль Мін’юсту в регулюванні, ліцензуванні та контролі за професійною діяльністю виконавців

- Активна співпраця Мін'юсту та ОПВ щодо формування політики та законодавчої бази сфери функціонування системи виконання судових рішень.

- Розглянуто питання щодо часткового узгодження дозвільних і наглядових систем виконавців з іншими приватними системами у сфері правосуддя, у тому числі з адвокатурою та нотаріатом.

- Визначено критерії ліцензування професійних вимог до приватних виконавців.

- Визначено систему тарифів та зборів приватних виконавців.

2. Створено об’єднанням приватних виконавців орган з питань внутрішнього контролю та моніторингу ОПВ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо ролі Мін’юсту в регулюванні та контролі за системою виконання судових рішень Орган самоврядування виконавців, ОПВ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
7.1.2 Розробка стратегічного планування, бюджетного й фінансового менеджменту, управління кадрами, системи зв’язків із громадськістю та комунікації 1. Забезпечення належного функціонування Комітету ОПВ з питань стратегічного планування та інституційного розвитку ОПВ / Прийняті рішення, підготовані звіти

- Результати застосування механізмів внутрішнього та зовнішнього моніторингу, оцінки та аналітичні звіти засвідчують задовільний рівень реалізації стратегічного планування, присвяченого виконавцям.

- ОПВ надає періодичні та конструктивні пропозиції щодо формування політики та головних нормотворчих ініціатив, пов’язаних з реформуванням сектору виконання судових рішень.

- Оптимізовано використання ресурсів та коштів ОПВ.

- ОПВ має достатні фінансові ресурси для ефективного виконання своїх повноважень для сприяння незалежності, відповідальності та професійності виконавців.

- Формалізовані та регулярно використовуються канали внутрішньої комунікації (у тому числі системи електронного документообігу та веб-порталу) між ОПВ і виконавцями та іншими суб’єктами.

- Забезпечено послідовне реагування ОПВ на будь-яке втручання в незалежність виконавця або порушення його прав.

- Забезпечено участь виконавців у процесі прийняття рішень іншими установами сфери юстиції, якщо вони стосуються інтересів виконавців.

- Встановлено чіткі правила доступу й участі громадськості до засідань ОПВ, у тому числі своєчасне попереднє оголошення порядку денного засідань ОПВ.

- ОПВ регулярно використовують результати досліджень рівня задоволеності користувачів для оцінки та удосконалення якості наданих послуг.

- Встановлені регулярні контакти між органом самоврядування виконавців, ОПВ та європейськими й міжнародними партнерами.

2. Залучення фахового персоналу з питань стратегічного планування, у тому числі розробки політики та місії відомства, бюджетного й фінансового менеджменту, управління кадрами, можливостей зв’язків із громадськістю та комунікації, інформування громадян ОПВ / Прийняті рішення, підписані контракти, підготовані описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги
3. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань стратегічного планування, бюджетного й фінансового менеджменту, управління кадрами, можливостей зв’язків із громадськістю та комунікації ОПВ / Прийняті рішення, проведені тренінги
4. Забезпечення належного функціонування Ревізійної комісії виконавців ОПВ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, внесені зміни до нормативно-правових актів
5. Створення відповідального підрозділу ОПВ, відповідального за внутрішню комунікацію, зовнішнє інформування та зв’язки з громадськістю ОПВ / Прийняті рішення, підготовані звіти
6. Впровадження механізмів персонального опитування, у тому числі через інтернет, виконавців із метою виявлення рівня їхньої задоволеності діяльністю ОПВ ОПВ / Прийняті рішення, здійснено контроль
7. Складання й опублікування Річного звіту органу самоврядування виконавців і ОПВ Орган самоврядування виконавців, ОПВ / Прийняті рішення
8. Створення мережі співпраці з європейськими та міжнародними виконавчими установами та професійними об’єднаннями Орган самоврядування виконавців, ОПВ / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, організовано спільні заходи, візити
7.1.3 Вдосконалення системи етичних правил і вимог до виконавців 1. Забезпечення належного функціонування Комітету ОПВ з питань етики та дисциплінарної відповідальності виконавців ОПВ / Прийняті рішення, підготовані звіти

- Встановлено систему норм професійної етики виконавців з обґрунтованими матеріальними й процесуальними вимогами, забезпечено їх доступність для громадськості.

- Забезпечено практичне розмежування етичних норм (позитивних зобов’язань, принципів поведінки) від дисциплінарних вимог (негативних заборон, підстав для накладання санкцій).

- Забезпечено послідовне застосування етичних і дисциплінарних правил з боку ОПВ.

- Встановлено зобов’язання приватних виконавців щодо сплати членських внесків як однієї з ключових умов дотримання професійних правил.

- Забезпечено використання принципу пропорційності, визначено та забезпечено врахування обтяжуючих та пом’якшуючих обставин у дисциплінарних провадженнях проти виконавців.

- Гарантовано право виконавця ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та отримувати їх копії.

- Встановлено перелік дисциплінарних санкцій, у тому числі менш серйозних, таких, як штрафи, виправні та виховні заходи.

- Забезпечено ефективну діяльність механізму подання скарг (в тому числі, через Інтернет) на дії виконавця.

2. Регулярне оновлення та коментування Кодексу етики для виконавців завдяки постійним консультаціям і комунікації, що координуються ОПВ ОПВ / Прийняті рішення
3. Перегляд дисциплінарних правил і процедур через проведення консультацій та комунікацію під керівництвом ОПВ ОПВ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних посібників та тренувальних модулів з питань дисциплінарної відповідальності ОПВ, центр підготовки ПВС / Прийняті рішення, проведені тренінги
5. Забезпечення належного функціонування інтернет-системи подання скарг на виконавців ОПВ, Мін’юст / Прийняті рішення, розроблені практичні посібники, установлено програмне забезпечення, проведені тренінги
6. Публікація та аналіз статистичних даних щодо дисциплінарних проваджень у Річному звіті ОПВ з діяльності виконавців і за допомогою інших механізмів та інструментів поширення інформації ОПВ / Прийняті рішення

Напрямок діяльності

7.2 Вдосконалення системи професійної підготовки виконавців

7.2.1 Розробка систем спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації виконавців 1. Забезпечення належного функціонування тренувального центру ОПВ з питань спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації виконавців ОПВ, центр підготовки / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблені навчальні програми, підписані контракти з викладачами, підготовані описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги

- Наявність повноважень і потенціалу ОПВ здійснювати підготовку виконавців.

- Проходження професійної підготовки виконавця здійснюється на добровільних засадах; створено умови для переходу до обов'язкової професійної підготовки.

- Затверджено методологію навчання та щорічні плани заходів з підвищення кваліфікації виконавців.

- Центр підготовки проводить заходи з підвищення кваліфікації виконавців на постійній основі.

- Навчання виконавців максимально наближено та гармонізовано до аналогічних програм навчання представників інших правничих спеціальностей (адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів тощо).

- Створено систему підвищення кваліфікації для співробітників приватних виконавців.

- Постійне використання в системі підготовки та підвищення кваліфікації виконавців практичних завдань.

- Наявність в он-лайн доступі навчальних та професійних програм для виконавців.

- Ключові теми системи початкової підготовки та підвищення кваліфікації виконавців включають з поміж іншого, міжнародні стандарти захисту прав .

- Наявність професійної мережі тренерів, викладачів включаючи тренерів-викладачів із регіонів, які на постійній основі беруть участь у початковій підготовці та підвищенні кваліфікації виконавців.

- Забезпечено накладання санкцій і застосування інших практичних наслідків за відмову підвищувати кваліфікацію.

- Наявність серед постійних тренерів досвідчених практиків у сфері права, у тому числі з європейським і міжнародним досвідом.

2. Розробка та забезпечення постійного оновлення і розміщення в електронних бібліотеках професійних програм підготовки та підвищення кваліфікації виконавців, включаючи курси дистанційного навчання Центр підготовки, ОПВ / Прийняті рішення
3. Внесення змін до нормативно-правових актів з питань доступу до професії виконавця, включаючи програму підготовки виконавця, проходження стажування, складання кваліфікаційного іспиту тощо ОПВ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Запровадження та використання в системі підготовки та підвищення кваліфікації виконавців механізму оцінювання потреб, компетентності та якості, включно із он-лайн опитуванням Центр підготовки, ОПВ / Прийняті рішення, розроблені практичні посібники, установлено програмне забезпечення, проведені тренінги

Напрямок діяльності

7.3 Вдосконалення умов ефективного й результативного здійснення виконавчої діяльності

7.3.1 Покращення умов для здійснення виконавчої діяльності 1. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо страхування цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності приватних виконавців.Створення фонду відшкодування шкоди в рамках цивільно-правової відповідальності приватного виконавця. ОПВ, Мін’юст, ВРУ /Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Впроваджено страхування від неналежного здійснення професійної діяльності; ОПВ створено спеціальний фонд.

- Встановлено спрощений режим оподаткування діяльності приватних виконавців.

- Принцип визначення розміру винагороди державного виконавця переглянуто шляхом встановлення прямої залежності винагороди від результатів виконання судових рішень.

2. Запровадження спеціального режиму оподаткування діяльності виконавців, покращення соціального становища виконавців ОПВ, Мін’юст, Мінфін, Мінсоцполітики, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Перегляд принципу визначення розміру винагороди виконавця, шляхом встановлення прямої залежності винагороди від результатів виконання судових рішень ВРУ, ОПВ, Мін’юст, Мінфін / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
7.3.2 Підвищення ефективності виконавчої діяльності, досягнення балансу між захистом прав стягувачів і боржників 1. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо стягнення активів божників ВРУ, ОПВ, Мін’юст, / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Існує практична можливість виконавців стягувати майно з боржників.

- Розглянуто питання щодо сфери застосування судового контролю над будь-якою діяльністю виконавців.

- Судова практика свідчить про кваліфікований підхід до захисту персональних даних щодо будь-яких дій виконавців.

- Встановлено етапи та терміни початку виконання судового рішення для недопущення необґрунтованої відмови у виконанні.

- Впроваджено ефективні стимули для добровільного виконання судових рішень і санкції проти боржника.

2. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо забезпечення процесуальних гарантій інтересів боржників РУ, ОПВ, Мін’юст, / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Вдосконалення електронної системи роботи з виконавчими справами, в т.ч. електронне заповнення документів та отримання всіх важливих повідомлень щодо ходу виконання ОПВ, Мін’юст / Внутрішні правила та процедури, практичні матеріали,програмне забезпечення, тренінги, звіти
7.3.3 Покращення Інформаційної системи виконавців 1. Розробка та впровадження систем внутрішньої комунікацій виконавців та Мін’юсту ОПВ, Мін’юст / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Практичне та ефективне використання ІС в щоденній роботі виконавців (в тому числі на рівні органів управління).

- Забезпечено єдиний стандарт даних Інформаційних систем виконавців та інших органів галузі.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 5 – 7

 1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених суб’єктами галузі або зовнішніми спостерігачами) свідчить про зростання суспільної довіри до правосуддя загалом і про ефективність надання безоплатної правової допомоги, адвокатури, виконавців судових рішень, нотаріусів і системи альтернативного вирішення спорів зокрема (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р. – зростання на 25%; цілі повинні бути розділені між установами/типами надаваних послуг).
 2. Проведення моніторингового контролю зовнішніми спостерігачами свідчить про покращення у сфері доступу до правосуддя в цілому і якості правового представництва зокрема (дата початку: 2015 р.).
 3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ щодо рішень, прийнятих українською судовою владою (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
 4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ, поданих до ЄСПЛ з приводу порушення права на справедливий розгляд справи судом або права на захист (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р.).
 5. Краща реалізація спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (дата початку: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені, наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%).
 6. Щорічне зменшення на 20% показників КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України з приводу порушення права на справедливий розгляд справи судом або права на захист (дата початку: 2015 р.).
 7. Щорічний прогрес у виконанні остаточних судових рішень у цивільних та адміністративних (окрім кримінальних проступків) справ (дата початку: усі остаточні рішення суду станом на 1 січня 2016 р., запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 50% від загальної кількості остаточних судових рішень у цивільних справах, виконаних відповідно до встановлених законом термінів; очікуваний результат на 2018 р. – 60%; очікуваний результат на 2020 р.– 70%).
 8. Державне фінансування безоплатної правової допомоги відповідає принаймні середньому рівню Європейської комісії з питань ефективності судочинства пропорційно до ВВП (дата початку: звіт ЄКЕС за календарний рік).
 9. Надання безоплатної правової допомоги щонайменше в 10% цивільних і 20% адміністративних справ (вихідні дані: незакриті спірні цивільні та адміністративні справи у відповідний період часу).
 10. Щорічне зростання на 10% кількості справ, закритих шляхом альтернативного вирішення спорів (дата початку: той самий період, що й минулого року, коли було опубліковано щорічну статистику; цілі необхідно розділити відповідно до типу альтернативного вирішення спорів/типу провадження).
 11. Покращення рейтингу України у відповідних міжнародних довідниках, які відбивають ефективність судової системи, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
 12. Визнання прогресивних змін в українській судовій системі, які зафіксовані у звітах ЄС та двосторонніх політичних документах, зокрема у звітах про реалізацію Угоди про асоціацію та Плану дій з лібералізації візового режиму (дата початку: 2015 р.).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!