Рада з питань судової реформи

Розділ 6. Посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності, Забезпечення доступності безоплатної правової допомоги

Головна мета цього розділу полягає в організації інституційного розвитку Національної асоціації адвокатів України (НААУ) та посиленні можливості юристів (особливо адвокатів) ефективно виконувати свої професійні обов’язки у системі правосуддя, в якій забезпечується дотримання принципу верховенства права, рівності учасників процесу, гарантовано право на справедливий судовий розгляд, а також дотримуються інші права людини і громадянина. Реформування адвокатури в частині її повноцінного інституційного розвитку, вбачається в необхідності забезпечення ефективного функціонування органів адвокатського самоврядування, як системи органів, які здійснюють управління внутрішніми справами адвокатської спільноти та здійснюють представництво колективних інтересів адвокатів. Досягнення таких цілей можливе шляхом розвитку інституту дисциплінарної відповідальності адвоката, правил адвокатської етики, розвитку системи підготовки і підвищення кваліфікації адвокатів та інституційного розвитку загалом. Реалізація цих заходів забезпечить ефективніше функціонування адвокатури України згідно з принципом верховенства права, загальними міжнародно-правовими стандартами та стандартами Європейського Союзу. Крім того, з метою забезпечення надання адвокатом ефективної правової допомоги клієнту слід посилити гарантії адвокатської діяльності та статус адвоката. Не менш важливо покращити й умови оподаткування та здійснення адвокатської діяльності, тощо. Попри все інше, існує необхідність у запровадженні інформаційної системи в роботі органів адвокатського самоврядування та інтеграції її до системи електронного правосуддя, що забезпечило б позитивні зміни в загальному обміні інформацією, відкритому доступі до інформації та своєчасній комунікації між зацікавленими сторонами.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

6.1 Вдосконалення системи органів адвокатського самоврядування

6.1.1 Досягнення більшого балансу повноважень в системі органів адвокатського самоврядування 1. Внесення змін до нормативно-правових актів з питань повноважень рад адвокатів регіону Рада адвокатів України, З’їзд адвокатів України, регіональні конференції, Мін’юст/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів Ради адвокатів України (РАУ)

- Підвищено автономію рад адвокатів регіону у питаннях фінансового і адміністративного характеру.

- Ефективніше використання та розподіл коштів отриманих від членських внесків адвокатів задля сприяння незалежності та ефективності функціонування адвокатського самоврядування.

- Наявність значно прозорішої процедури у формуванні квоти представництва та процедури висування делегатів на З’їзд адвокатів України та конференції адвокатів регіонів.

- Оптимізовано кількість та посилено незалежність ревізійних комісій адвокатури;

- Збалансовано повноваження між З’їздом адвокатів України та Радою адвокатів України.

- Посилено роль молодих адвокатів у органах адвокатського самоврядування, особливо у радах адвокатів регіону.

2. Внесення змін до нормативно-правових актів з метою оптимізації ролі З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України в системі органів адвокатського самоврядування РАУ, З’їзд адвокатів, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Перегляд вимог для обрання кандидатів у органи адвокатського самоврядування
6.1.2 Розвиток стратегічного планування діяльності Національної асоціації адвокатів України 1.Забезпечення належного функціонування Комітету із стратегічного планування та інституційного розвитку НААУ НААУ, РАУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Забезпечено належний рівень імплементації стратегічного планування Національної асоціації адвокатів України шляхом здійснення внутрішнього і зовнішнього моніторингу, оцінювання, перевірки звітів про діяльність НААУ.

- Розроблено Радою адвокатів України пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері реформування галузі.

- Забезпечено використання статистичних і фактичних даних щодо будь яких ініціатив, що стосуються загальних засад здійснення адвокатської діяльності та прийняття нормативно-розпорядчих актів НААУ.

- Удосконалено використання та розподіл коштів НААУ.

- Наявність у Ради адвокатів України/рад адвокатів регіону, Вищої та регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатів відповідних фінансових ресурсів задля забезпечення їх належної діяльності.

- Створено та забезпечено використання внутрішньої комунікації (в т.ч. електронних систем документообігу, веб-порталу) між органами адвокатського самоврядування та окремими адвокатами.

- Створено та забезпечено використання зовнішньої комунікації між Радою адвокатів України/радами адвокатів регіону та іншими державними або недержавними інституціями.

- Наявність взаємоузгоджених заходів реагування Ради адвокатів України і рад адвокатів регіону на будь-які порушення професійних прав та гарантій адвокатів.

- Впроваджено принцип взаємного представництва адвокатів та інших суб’єктів державно-правових інститутів (судді, прокурори тощо) в органах самоврядування один одного.

- Запроваджено належний консультаційний механізм між органами державної влади та органами місцевого самоврядування у процесі прийняття нормативно-правових актів з питань, що стосуються адвокатської діяльності.

- Можливість доступу та участі громадськості у засіданнях Ради адвокатів України/рад адвокатів регіону.

- Завчасне оголошення порядку денного засідань Ради адвокатів України/рад адвокатів регіону; наявність публічного доступу до рішень прийнятих Радою адвокатів України/радами адвокатів регіонів.

- Покращено діяльність НААУ з питань реалізації завдань адвокатського самоврядування та сприяння розвитку і зміцнення інституту адвокатури в Україні (послуг для членів НААУ).

- Регулярно проводяться дослідження та опитування у сфері оцінювання та покращення діяльності органів адвокатського самоврядування.

- Налагоджені та підтримуються постійні відносини з європейськими асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими міжнародними організаціями партнерами.

2. Залучення фахового персоналу для здійснення стратегічного планування, в тому числі, підготовки загальних засад і концепції діяльності, бюджетного та фінансового управління, управління кадрами, інформаційними ресурсами, зі зв'язків з громадськістю НААУ, РАУ, ради адвокатів регіону / Прийняті рішення, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги
3. Розроблення, розповсюдження та регулярне оновлення практичних посібників, навчальних програм з стратегічного планування, фінансового управління, управління кадрами, розвитку зв’язків із громадськістю та використанню інформаційних систем РАУ, ради адвокатів регіону, Комітет стратегічного планування та інституційного розвитку / Прийняті рішення, проведені тренінги
4. Забезпечення належного функціонування Вищої ревізійної комісії адвокатури і ревізійної комісії адвокатів регіону РАУ, Вищої ревізійної комісії адвокатури і ревізійної комісії адвокатів регіону, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
5. Забезпечення належного функціонування відповідального органу НААУ по забезпеченню внутрішньої та зовнішньої комунікації, зв'язків з громадськістю НААУ, РАУ / Прийняті рішення, підготовані звіти
6. Гармонізація регламентів рад адвокатів регіонів РАУ, Ради адвокатів регіону / Прийняті рішення
7. Проведення опитувань адвокатів (включаючи он-лайн опитування) щодо ефективності діяльності НААУ РАУ / Прийняті рішення, здійснення контролю
8. Складання і розповсюдження щорічних звітів про діяльність НААУ РАУ / Рішення,прийняті РАУ
9. Внесення змін до нормативно-правових актів задля забезпечення інклюзивного представництва інтересів адвокатів у колегіях та інших органах управління органів судової системи та суміжних інститутів РАУ, РСУ, ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення , внесені зміни до нормативно-правових актів
10. Внесення змін до законодавства в частині узгодження з НААУ проектів нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій, тощо, які стосуються питань адвокатури і адвокатської діяльності РАУ, Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
11. Налагодження співробітництва з європейськими та міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) Комітет НААУ з закордонних справ, РАУ, Голова НААУ ЦПКА / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, , проведені спільні заходи/візити
6.1.3 Розвиток інституту дисциплінарної відповідальності адвоката та правил адвокатської етики 1. Забезпечення належного функціонування Комітету з питань адвокатської етики при НААУ, відповідального за сприяння впровадженню, дотриманню та удосконаленню правил адвокатської етики Рада адвокатів України, Комітет з питань адвокатської етики НААУ/ Прийняті рішення

- Наявність системи етичних правил адвокатської діяльності/системи дисциплінарної відповідальності адвоката із чітко визначеними нормами та послідовним застосуванням на практиці.

- Встановлено фінансову автономію ВКДК і КДК від РАУ та регіональних адвокатських рад.

- Забезпечено використання принципу пропорційності, визначено та забезпечено врахування обтяжуючих та пом’якшуючих обставин при обранні виду дисциплінарного стягнення до адвоката.

- Гарантовано право адвоката ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та отримувати їх копії; визначено обсяг та межі інформації, яку можуть отримати треті особи та громадськість щодо порушеної дисциплінарної справи стосовно адвоката.

- Розширено перелік послідовно-застосовуваних дисциплінарних санкцій.

- Удосконалено процедуру складання кваліфікаційного іспиту та проходження стажування осіб, які мають намір отримати статус адвоката.

- Наявність чіткої, прогнозованої нормативно-правової бази для подання скарг на діяльність адвокатів через Інтернет.

2. Забезпечення належного функціонування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДК) з метою визначення (та перегляду) рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та вирішення (перегляду) питань дисциплінарної відповідальності адвокатів Рада адвокатів України, ВКДК , кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури/ Прийняті рішення
3. Розроблення та постійне оновлення уніфікованого коментаря до правил адвокатської етики шляхом здійснення консультаційного процесу при координації Ради адвокатів України Комітет з питань адвокатської етики НААУ, РАУ, З’їзд адвокатів, Комітет з питань адвокатської етики НААУ / Прийняті рішення
4. Перегляд правових засад та процедури розгляду питань дисциплінарної відповідальності адвокатів шляхом здійснення консультаційного процесу при координації Ради адвокатів України РАУ, З’їзд адвокатів, ВКДК, КДК, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
5. Розробка, поширення і постійне оновлення практичного посібника, навчальних програм з Правил адвокатської етики та дисциплінарної відповідальності адвоката РАУ, ВКДК, КДК, Центр підвищення кваліфікації, Комітет з питань адвокатської етики НААУ / Прийняті рішення, проведені тренінги
6. Створення та забезпечення належного функціонування он-лайн системи для реєстрації скарг до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на дії адвоката з ознаками дисциплінарного проступку ВКДК, КДК, РАУ, Комітет з питань адвокатської етики НААУ / Прийняті рішення, розроблений практичний посібник, встановлене програмне забезпечення, проведені тренінги
7. Узагальнення статистичних даних з питань дисциплінарної практики та їх висвітлення у щорічних звітах НААУ та/або ВКДК ВКДК, КДК, НААУ / Прийняті рішення

Напрямок діяльності

6.2 Вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів

6.2.1 Розвиток системи підготовки адвокатів та системи підвищення кваліфікації адвокатів 1. Забезпечення належного функціонування Центру підвищення кваліфікації адвокатів (ЦПКА), відповідального за забезпечення організації підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів РАУ, ради адвокатів регіону, ЦПКА / Прийняті рішення, підготовані звіти, навчальні програми, підписані контракти з інструкторами, підготовлено опис посадових обов’язків, затверджено плани розміщення, проведено тренінги

- Наявні повноваження і потенціал НААУ здійснювати підготовку адвокатів.

- Затверджено методологію навчання та щорічні плани заходів з підвищення кваліфікації адвокатів.

- Ради адвокатів регіону проводять заходи з підвищення кваліфікації адвокатів на постійній основі.

- Максимально наближені системи підготовки/підвищення кваліфікації адвокатів та представників інших правничих спеціальностей (суддів, прокурорів тощо), гармонізовано деякі курси та навчальні програми.

- Використання в системі підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів практичних завдань з питань правової допомоги, захисту та представництва.

- Проводяться спільні заходи за участі адвокатів, прокурорів та суддів в рамках підвищення кваліфікації адвокатів.

- Наявність в он-лайн доступі навчальних і професійних програми для адвокатів.

- Ключові теми системи початкової підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів включають, зокрема, міжнародні стандарти захисту прав людини, практику Європейського суду з прав людини тощо.

- Наявна професійна мережа тренерів-викладачів, зокрема. із регіонів, які на постійній основі беруть участь у початковій підготовці та підвищенні кваліфікації адвокатів.

- Застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності у разі невиконання адвокатом обов’язку щодо підвищення кваліфікації.

- Залучено досвідчених практиків-адвокатів/юристів, зокрема європейських та міжнародних експертів як тренерів-викладачів на постійній основі.

- Надано доступ до адвокатської професії суддям у відставці за спрощеною процедурою.

2. Розроблення та забезпечення постійного оновлення і розміщення в електронних бібліотеках професійних програм підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів, включаючи курси дистанційного навчання РАУ, ради адвокатів регіону, ЦПКА / Прийняті рішення
3. Внесення змін до нормативно-правових актів з питань доступу до адвокатської професії, включаючи програму підготовки адвоката, проходження стажування, складання кваліфікаційного іспиту тощо РАУ, З’їзд адвокатів України, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
4. Запровадження та використання в системі підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів механізму оцінювання потреб, компетентності та якості, включно із он-лайн опитуванням РАУ, ЦПКА / РАУ Прийняті рішення, розроблено практичні посібники, встановлено програмне забезпечення, проведені тренінги
5. Запровадження та забезпечення застосування системи відбору та підготовки тренерів для проведення заходів підготовки і підвищення кваліфікації адвокатів, включаючи застосування методики проведення тренінгів для тренерів РАУ / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, розроблено практичні посібники, встановлено програмне забезпечення, проведені тренінги

Напрямок діяльності

6.3 Вдосконалення умов щодо надання адвокатом ефективної правової допомоги клієнту

6.3.1 Покращення умов здійснення адвокатської діяльності 1. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо страхування професійної цивільної відповідальності адвокатів РАУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Впроваджено систему страхування професійної цивільної відповідальності адвокатів.

- Впроваджено обов’язкове страхування цивільної відповідальності у адвокатській діяльності.

- Встановлено спрощений режим оподаткування адвокатської діяльності.

- Створено належні умови для реалізації адвокатами професійних прав і обов’язків у судах, органах прокуратури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, органах пенітенціарної служби та інших правоохоронних органах.

2. Запровадження спеціального режиму оподаткування адвокатської діяльності РАУ, Мін’юст, Мінфін, МОЗ, Мінсоцполітики, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Створення необхідних умов (надання приміщень) для реалізації адвокатами професійних прав і обов’язків у судах, органах прокуратури, Служби безпеки України, органах внутрішніх справ, органах пенітенціарної служби та інших правоохоронних органах РАУ, Мін’юст, Прокуратура, РСУ, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені змін до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
6.3.2 Посилення гарантій захисту адвокатської таємниці 1. Розширення предмету адвокатської таємниці та забезпечення її охорони на практиці РАУ, Мін’юст, ВРУ, Комітет з питань адвокатської етики НААУ /Прийняті рішення, підписані меморандуми, внесені зміни до нормативно-правових актів, підготовані звіти

- Забезпечено повну повагу до адвокатської таємниці при проведенні обшуку, або інших оперативно-розшукових заходів або слідчих дій стосовно адвоката, в тому числі щодо приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, особистих речей.

- Посилено гарантії захисту адвокатської таємниці, в тому числі розширено її предмет та забезпечено повагу до адвокатської таємниці на практиці.

- Врегульовано процедуру та випадки розкриття адвокатської таємниці, обсяг і межі обов’язку адвоката розкривати інформацію про свого клієнта задля попередження вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів (зокрема таких як відмивання грошей та фінансування тероризму).

- Посилено контроль з боку ВКДК, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури за збереженням адвокатами адвокатської таємниці за допомогою засобів дисциплінарного впливу.

2. Усунення будь-яких практичних перешкод до конфіденційного побачення адвоката з клієнтом і доступу до матеріалів справи РАУ, Мін’юст, МВС, Прокуратура, ВРУ / Прийняті рішення, підписані меморандуми, внесені зміни до нормативно-правових актів, підготовані звіти
3. Розробка, поширення та постійне оновлення практичного посібника з забезпечення охорони адвокатської таємниці РАУ, Мін’юст, НШС / Прийняті рішення, проведені тренінги
6.3.3 Посилення правового статусу адвоката 1. Забезпечення можливості використання посвідчення адвоката як посвідчення особи РАУ, Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Впроваджено ефективні механізми притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення гарантій незалежності адвокатів.

- Система адвокатського запиту удосконалена шляхом розширення предмету, кола суб’єктів запиту, посилення їхніх обов’язків та механізму відповідальності за ненадання або неналежне надання інформації на запит.

- Спрощено доступ адвокатів до інформації з обмеженим доступом, необхідної адвокату для надання правової допомоги клієнту.

- Адвокати можуть ефективно використовувати адвокатські запити з метою отримання інформації, необхідної для надання правової допомоги в дієвий та ефективний спосіб.

- Адвокатам гарантовано виключне право щодо представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному судочинстві та під час розгляду справ про адміністративні правопорушення.

- Забезпечено професійне, якісніше та ефективніше представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у різних провадженнях.

- Підвищено престиж професії та рівень довіри до адвокатів.

- Комітет з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності належно функціонує.

- Наявність механізму належного реагування на порушення професійних прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, попередження таких порушень, відновлення порушених прав.

- Висвітлення у засобах масової інформації випадків порушення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

- Розширено повноваження, права та обов’язки помічника адвоката.

- Спрощено порядок набуття статусу помічника адвоката.

2. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення системи адвокатських запитів, в тому числі задля отримання інформації з обмеженим доступом РАУ, Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів, підготовані звіти
3. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо запровадження монополізації професії при здійсненні представництва інтересів фізичних і юридичних осіб в судах РАУ, Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Запровадження обов’язку адвоката мати робоче місце РАУ, Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
5. Спрощення системи підтвердження повноважень адвоката у різних судових провадженнях РАУ, Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
6. Посилення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, створення механізмів їх реалізації та забезпечення РАУ, Комітет із захисту прав адвокатів НААУ, Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
7. Удосконалення інституту помічника адвоката РАУ, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
6.3.4 Розробка та впровадження інформаційних систем адвокатури 1. Встановлення та ефективне використання внутрішніх електронних комунікацій між Радою адвокатів України, Радами адвокатів регіону, адвокатами РАУ, ради адвокатів регіону / Прийняті рішення, підписані меморандуми, розроблено техніко-економічне обґрунтування, Головний план реалізації, практичні посібники, встановлено програмне та апаратне забезпечення, підготовані оглядові звіти, проведені тренінги

- Систему адвокатського самоврядування забезпечено апаратною інфраструктурою (у тому числі мережевим обладнанням) та програмним забезпеченням, яке дозволяє виконувати поставлені завдання та цілі на належному рівні.

- Покращено використання адвокатами системи електронного правосуддя задля надання ефективної правової допомоги.

- Запроваджено єдині стандарти обміну даними між адвокатами та іншими органами.

Напрямок діяльності

6.4 Збільшення ефективності та дієвості системи безоплатної правової допомоги та покращення її управління

6.4.1 Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування системи безоплатної правової допомоги та покращення її впровадження 1. Внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють систему безоплатної правової допомоги у відповідності до останніх змін, внесених до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в редакції від 26.10.2014 КМУ, Мін’юст, Координаційний центр з надання правової допомоги (Координаційний центр), РАУ/ Рішення

- Забезпечено удосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та їх дотримання.

- Підвищено ефективність та дієвість суб’єктів надання безоплатної правової допомоги та органів її управління для задоволення потреб осіб, які мають право на правову допомогу згідно з законом.

- Підвищено потенціал та можливості КЦНПД, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатів системи БПД, та інших ключових установ з питань управління, нагляду та децентралізованого надання послуг у сфері безоплатної правової допомоги.

- Налагоджено взаємодію всіх установ, надавачів правових послуг у рамках безоплатної первинної правової допомоги.

- Посилено роль органів місцевого самоврядування, громадських організацій та ВНЗ у наданні безоплатної первинної правової допомоги.

- Забезпечено надання КЦНПД регулярних та конструктивних пропозицій, рекомендацій з реформування основних напрямків галузі.

- Забезпечено використання аналітичних даних при впровадженні будь-яких ініціатив, що стосуються внесення змін до засадничих нормативно-правових актів, що регулюють функціонування системи безоплатної правової допомоги.

- Вдосконалено та забезпечено регулярне використання каналів комунікації між КЦНПД та НААУ, суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, іншими державними або недержавними інституціями.

- Здійснено пілотне впровадження ініціатив, передбачених Меморандумом про співпрацю між КЦНПД та НААУ.

- Посилено роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері надання безоплатної правової допомоги через розгляд звернень, а також розроблено практичні посібники та інші матеріали, що можуть використовуватися як довідкові ресурси з питань безоплатної правової допомоги.

- У пілотних регіонах впроваджено повномасштабну систему безоплатної правової допомоги.

- Передбачено надання безоплатної правової допомоги при проведенні судової експертизи та одержанні висновків експертів.

2. Пілотне впровадження ініціатив, які сприяють доступу до правосуддя передбачених Меморандумом про співпрацю між Координаційним центром та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Мін’юст, Координаційний центр, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини / Рішення, звіти
3. Впровадження в окремих регіонах функціонування повномасштабної системи безоплатної правової допомоги Мін’юст, Координаційний центр, органи місцевого самоврядування, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, ради адвокатів регіону, громадські організації, ВНЗ / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, внесені зміни до нормативно-правових актів, підготовані звіти
4. Підвищення професійної кваліфікації співробітників Координаційного центру та Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мін’юст, Мінфін, Координаційний центр, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/ Проведені тренінги, розроблені плани заходів з підвищення кваліфікації, видано практичні інструкції
5. Підписання Меморандумів про співпрацю між Координаційним центром та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, ВНЗ щодо ініціатив зі сприяння надання безоплатної первинної правової допомоги Координаційний центр, громадські організації, ВНЗ/ Прийняті рішення
6. Підписання Меморандумів про співпрацю між Радою адвокатів України, радами адвокатів регіону та органами місцевого самоврядування щодо сприяння надання безоплатної первинної правової допомоги РАУ, ради адвокатів регіону, громадські організації, ВНЗ/ Підписані меморандуми про співпрацю, прийняті рішення, підготовані звіти
7. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо впровадження механізму звернення за судовою експертизою та одержання висновків експертів безпосередньо захисником КМУ, Мін’юст, Координаційний центр, НААУ, Мінфін, ВРУ/ внесені зміни до законодавства
6.4.2 Розширення та підтримка функціонування і діяльності установ з надання безоплатної первинної та вторинноїправової допомоги 1. Забезпечення належного функціонування розгалуженої мережі центрів надання вторинної БПД та забезпечення в повному обсязі надання безоплатної вторинної правової допомоги всім категоріям осіб, які мають на це право відповідно до закону Координаційний центр, Мін’юст, Мінфін, ВРУ/ Прийняті рішення, підготовані контракти, посадові інструкції, практичні посібники, розроблена Комплексна інформаційно-аналітична система, проведені тренінги

- Сформовано розгалужену мережу центрів та установ з надання БПД.

- Посилено спроможність регіональних центрів надання вторинної БПД та утворено оптимальну їх кількість на місцевому рівні.

- Створено та інтегровано повномасштабну систему безоплатної правової допомоги у певних регіонах.

- Покращено доступ до безоплатної вторинної правової допомоги завдяки оптимізованому процесу призначення захисників-адвокатів.

- Збільшено рівень надання безоплатної первинної правової допомоги.

- Підвищено обізнаність населення щодо системи безоплатної правової допомоги та можливостей отримання правових послуг, залучення та участі у провадженні захисника.

2. Забезпечення належного функціонування розгалуженої мережі установ з надання безоплатної первинної правової допомоги та надання всіх необхідних правових послуг відповідно до запитів населення Органи місцевого самоврядування, РАУ/ ради адвокатів регіону, громадські організації, ВНЗ, Координаційний центр / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, внесені зміни до нормативно-правових актів, підготовані звіти
3. Забезпечення належного функціонування гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги з метою прийняття та розгляду повідомлень про затримання осіб та оптимізації процесу призначення захисників-адвокатів Координаційний центр, Мін’юст, Мінфін/ рішення, посадові інструкції / Прийняті рішення, підготовані плани розміщення, звіти
4. Розроблення та впровадження інформаційно-роз’яснювальної стратегії серед суб’єктів права на БПД та стратегії із залучення адвокатів до системи БПД на національному, регіональному та місцевому рівнях Координаційний центр, Мін’юст, КМУ, громадські організації/ рішення
6.4.3 Розширення системи БПД 1. Розширення системи БПД для забезпечення надання правової допомоги у кримінальних провадженнях, в тому числі особам, засудженим до позбавлення волі КМУ, Мін’юст, Мінфін, ВРУ/ рішення

- Покращено право на захист і представництво для певних категорій осіб, включаючи осіб, засуджених до позбавлення волі.

- Забезпечено доступ до безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах.

- Забезпечено можливості надання безоплатної правової допомоги потерпілим та свідкам у кримінальному провадженні.

- Забезпечено можливості включення судової експертизи та експертних висновків до видів правових послуг, які можуть надаватися в рамках БПД.

- Встановлено чіткі підстави отримання правової допомоги у різних категоріях справ.

- Розширено доступність та сферу БПД.

2. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо розширення системи БПД для надання правової допомоги у цивільних і адміністративних справах та особам, які відбувають покарання Мін’юст, Мінфін, ВРУ/ рішення

Напрямок діяльності

6.5 Вдосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та забезпечення контролю за їх дотриманням

6.5.1 Розробка системи навчання та впровадження тренінгів 1.Проведення навчань, тренінгів з підвищення кваліфікації адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову допомогу, на основі регулярних оцінок ефективності роботи адвокатів та їх потреб Координаційний центр, Мін’юст, громадські організації / Рішення, проведені тренінги

- Розширено та зміцнено систему навчань та тренінгів з підвищення кваліфікації для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу.

- Наявні сучасні тренінгові програми та навчальні матеріали для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу.

- Залучення Центру підвищення кваліфікації НААУ до підвищення професійної кваліфікації адвокатів, які надають БПД.

- Наявність взаємного співробітництва між Координаційним центром та Центром підвищення кваліфікації НААУ.

2. Підготовка, розповсюдження, оновлення та регулярне використання практичних посібників та тренінгових модулів з кримінальних, цивільних та адміністративних справ Координаційний центр, Мін’юст, Центр підвищення кваліфікації НААУ, громадські організації / Рішення, тренінги, практичні посібники та тренінгові зроблені публікації
6.5.2 Посилення системи контролю та забезпечення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 1. Розроблення та застосування стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у різних видах провадження Мін’юст, Координаційний центр, РАУ /рішення

- Забезпечено надання адвокатами, що надають безоплатну правову допомогу більш якісних послуг.

- Впроваджено нагляд суддів за дотриманням мінімальних стандартів якості представництва захисниками інтересів своїх підзахисних у кримінальних провадженнях.

- Гармонізовано систему звітності до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для адвокатів-практиків.

- Проведення опитувань осіб, які отримують БПД з метою оцінювання та вдосконалення якості послуг.

- Збільшено роль Уповноваженого ВРУ з прав людини як Національного превентивного механізму в аспекті забезпечення якості БПД.

2. Встановлення ефективних процедур моніторингу дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги Мін’юст, Координаційний центр, Уповноважений ВРУ з прав людини, РАУ, РСУ/ Рішення, Меморандуми про співпрацю
6.5.3 Розвиток інформаційної системи для кращого доступу до електронного правосуддя 1. Створення та ефективне використання електронних систем документообігу, реєстру адвокатів, які надають вторинну БПД та внутрішніх каналівобміну інформацією між КЦНПД, центрами надання вторинної БПД, РАУ та адвокатами КЦНПД, Мін’юст Рішення, Меморандуми про співпрацю, техніко-економічне обґрунтування, План впровадження, практичні посібники, апаратне та програмне забезпечення, звіти, тренінги

- Впроваджено повне електронне управління документообігом та організаційними питаннями у системі БПД.

- створено зручний веб-сайт з інформацією про первинну і вторинну правову допомогу та інші послуги.

- Покращено міжмережеву взаємодію електронних джерел інформації з питань безоплатної первинної правової допомоги.

- Створено систему он-лайн опитування оцінювання рівня задоволеності осіб, які отримують БПД.

- У системі БПД створено комплексну інформаційно-аналітичну систему, пов’язану з електронним правосуддям.

6.5.4 Збільшення та забезпечення стабільного фінансування, та належного фінансового контролю системи БПД 1. Збільшення фінансування та контролю за видатками системи БПД із Державного бюджету України Мін’юст, КМУ, ВРУ/Рішення, внесені зміни до законів і підзаконних актів

- Забезпечено фінансування системи БПД з державного бюджету (як частки ВВП), на рівні, не нижчому за середній рівень, встановлений Європейською комісією з ефективності правосуддя (CEPEJ).

- Видатки з Державного бюджету України для системи БПД є достатніми та віднесені до захищених.

- Збільшено фінансування видатків на безоплатну первинну і вторинну правову допомогу за рахунок громадських організацій, міжнародної –технічно-правової допомоги, інших джерел.

- Забезпечено здійснення належного контролю за видатками системи БПД.

2. Збільшення фінансування та контролю за видатками системи БПД із інших джерел Мін’юст, РАУ/ проведені інформаційно-роз’яснювальні кампанії, проекти міжнародно-технічної допомоги

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 5 – 7

 1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених суб’єктами галузі або зовнішніми спостерігачами) свідчить про зростання суспільної довіри до правосуддя загалом і про ефективність надання безоплатної правової допомоги, адвокатури, виконавців судових рішень, нотаріусів і системи альтернативного вирішення спорів зокрема (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р. – зростання на 25%; цілі повинні бути розділені між установами/типами надаваних послуг).
 2. Проведення моніторингового контролю зовнішніми спостерігачами свідчить про покращення у сфері доступу до правосуддя в цілому і якості правового представництва зокрема (дата початку: 2015 р.).
 3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ щодо рішень, прийнятих українською судовою владою (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
 4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ, поданих до ЄСПЛ з приводу порушення права на справедливий розгляд справи судом або права на захист (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р.).
 5. Краща реалізація спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (дата початку: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені, наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%).
 6. Щорічне зменшення на 20% показників КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України з приводу порушення права на справедливий розгляд справи судом або права на захист (дата початку: 2015 р.).
 7. Щорічний прогрес у виконанні остаточних судових рішень у цивільних та адміністративних (окрім кримінальних проступків) справ (дата початку: усі остаточні рішення суду станом на 1 січня 2016 р., запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 50% від загальної кількості остаточних судових рішень у цивільних справах, виконаних відповідно до встановлених законом термінів; очікуваний результат на 2018 р. – 60%; очікуваний результат на 2020 р.– 70%).
 8. Державне фінансування безоплатної правової допомоги відповідає принаймні середньому рівню Європейської комісії з питань ефективності судочинства пропорційно до ВВП (дата початку: звіт ЄКЕС за календарний рік).
 9. Надання безоплатної правової допомоги щонайменше в 10% цивільних і 20% адміністративних справ (вихідні дані: незакриті спірні цивільні та адміністративні справи у відповідний період часу).
 10. Щорічне зростання на 10% кількості справ, закритих шляхом альтернативного вирішення спорів (дата початку: той самий період, що й минулого року, коли було опубліковано щорічну статистику; цілі необхідно розділити відповідно до типу альтернативного вирішення спорів/типу провадження).
 11. Покращення рейтингу України у відповідних міжнародних довідниках, які відбивають ефективність судової системи, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
 12. Визнання прогресивних змін в українській судовій системі, які зафіксовані у звітах ЄС та двосторонніх політичних документах, зокрема у звітах про реалізацію Угоди про асоціацію та Плану дій з лібералізації візового режиму (дата початку: 2015 р.).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!