Рада з питань судової реформи

Розділ 5. Зростання прозорості та відкритості суддів

Головне завдання цього розділу полягає в забезпеченні доступу громадян до системи правосуддя та до інформації в умовах відкритості, що з одного боку створює гарантії для їхньої участі в цьому процесі, а з іншого, забезпечує нагляд громадськості за здійсненням правосуддя, а також мінімізує прояви корупції та протиправної поведінки. Сприяння зміцненню прозорості правосуддя повинне ґрунтуватись на збалансованій системі забезпечення доступу до публічної інформації із врахуванням обмежень щодо охорони державної та інших видів таємниці. Принцип прозорості у процесі прийняття судових рішень передбачає: a) вільний доступ до судових засідань, судових рішень; б) здійснення відкритого управління в системі органів судової влади; в) належне регулювання інституту захисту честі, гідності та ділової репутації у національному законодавстві задля уникнення зловживання його використанням у цілях дискримінації прав інших осіб. Необхідність забезпечення прозорості правосуддя обумовлена також необхідністю створення можливості доступу громадськості до широкого кола джерел інформації.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

5.1 Підвищення рівня прозорості через правову регламентацію інформації з обмеженим доступом та свободи інформації

5.1.1 Вдосконалення законодавства з забезпечення отримання інформації з обмеженим доступом 1. Вдосконалення нормативно-правової бази щодо отримання інформації з обмеженим доступом Мін’юст, ВРУ, СБУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, законодавчі акти

- Впроваджені стандарти ЄС щодо забезпечення доступу до інформації, причому належну увагу приділено сфері здійснення правосуддя, потребі в публічності та прозорості, а також забезпеченню необхідного рівня відкритості для більш ефективного виявлення та попередження злочинів.

- Визначено обов’язки і повноваження Агенції з питань забезпечення доступу до інформації;

- Забезпечено поєднання методів обговорення та заохочень/покарань під час проведення Агенцією розслідувань в державному секторі.

- Установи галузі використовують неформальний підхід і дотримуються регулярності у звітуванні щодо забезпечення доступу до інформації.

- Встановлено дисциплінарну відповідальність за порушення доступу до інформації у всіх нормативних актах, якими регулюється діяльність установ галузі.

- Адвокатський корпус бере участь у розробці нормативно-правової бази із забезпечення доступу до інформації і запитує інформацію відповідно до встановлених процедур.

- ЗМІ мають право запитувати інформацію відповідно до процедур із забезпечення доступу до інформації, у тому числі в рамках журналістських розслідувань і захисту журналістських джерел інформації.

- Встановлено чітку, прогнозовану практику судів щодо захисту таємності журналістських джерел інформації.

- Збільшено поінформованість громадськості щодо нормативно-правової бази та механізмів контролю за забезпеченням доступу до інформації.

- Сформовано громадську думку щодо важливості вільного доступу до інформації.

- Забезпечено підтримку професіоналів, які працюють у цій галузі.

2. Встановлення органу, відповідального за забезпечення доступу до інформації Мін’юст, СБУ орган, відповідальний за забезпечення доступу до інформації / Прийняті рішення, підготовані описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги
3. Розробка, поширення і регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань забезпечення доступу до інформації Орган, відповідальний за забезпечення доступу до інформації, Мін’юст, НШС, ЦПКА СБУ / Прийняті рішення, проведені тренінги
4. Впровадження в усіх установах галузі єдиної системи звітування перед органом, відповідальним за забезпечення доступу до інформації Орган, відповідальний за забезпечення доступу до інформації, РСУ, Прокуратура, Мін’юст, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ РАУ СБУ / Прийняті рішення, підготовані звіти
5. Проведення інформаційних кампаній органом, відповідальним за забезпечення доступу до інформації Орган, відповідальний за забезпечення доступу до інформації, Мін’юст, Уряд / Прийняті рішення, проведені кампанії
6. Впровадження медіа-стратегії, заснованої на конкретних справах, для лобіювання права на доступ до інформації НААУ,РАУ, Мін’юст / Прийняті рішення, проведені кампанії
7. Збирання та опублікування найкращих практик для захисту права на отримання інформації, з використанням цих матеріалів для навчання журналістів і адвокатів НААУ, РАУ, Мін’юст, ЗМІ / Прийняті рішення, зроблені публікації
8. Внесення відповідних змін до чинного законодавства НААУ, РАУ, Мін’юст, ВРУ СБУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
5.1.2 Вдосконалення законодавства по забезпеченню доступу до державної, комерційної та інших видів таємниці 1. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо понять державної, службової та комерційної таємниці РСУ, Мін’юст, МВС, СБУ, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Встановлено функціональний підхід до питання визначення конфіденційної та публічної інформації.

- Встановлено необхідний рівень таємності задля досягнення кращих результатів у сфері національної безпеки, виявлення та попередження злочинів.

- Гармонізовано законодавство, яке регулює питання державної, службової та комерційної таємниці задля підвищення рівня національної безпеки, виявлення та попередження злочинів.

- Надано більше можливостей адвокатам та представникам громадських організацій для отримання інформації з обмеженим доступом.

- Встановлено чітку, прогнозовану практику судів при розгляді справ, пов’язаних із втручанням журналістів у відправлення правосуддя.

2. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з понять державної, службової та комерційної таємниці Мін’юст, МВС, СБУ, НШС, ЦПКА / Прийняті рішення, проведені тренінги

Напрямок діяльності

5.2 Підвищення рівня прозорості через публічність у процесі прийняття судових рішень

5.2.1 Розширення особистих прав щодо прозорості та публічності судових проваджень. Забезпечення більшої відкритості інформації про прийняті рішення та про хід справи на всіх етапах провадження 1. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо публічності судових засідань і судових рішень РСУ, Мін’юст, ВРУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, представлені нормативно-правові акти

- Забезпечено проведення слухань по суті справи виключно у залах судових засідань.

- Забезпечено право ЗМІ бути присутніми на відкритих судових засіданнях.

- Впроваджено чіткі вимоги щодо обмеження фіксації судових засідань процесуальними сторонами, ЗМІ або іншими присутніми.

- Забезпечена можливість присутності громадян і ЗМІ завдяки попередньому повідомленню про розклад проведення судових засідань.

- Вдосконалення зручних інструментів пошуку та аналізу судових рішень.

- Покращена практична взаємодія між органами судової влади та ЗМІ.

2. Забезпечення належного функціонування системи розкладів судових засідань у всіх судових установах РСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ /Прийняті рішення, встановлено програмне й апаратне забезпечення, підготовані оглядові звіти, проведені тренінги
3. Удосконалення бази даних судових справ та інструменту пошуку РСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ, Мін’юст / Прийняті рішення, встановлене програмне й апаратне забезпечення, підготовані оглядові звіти, проведені тренінги
4. Створення мережі судової журналістики НААУ, Мін’юст, ДСА / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, проведені кампанії
5.2.2 Розвиток системи прозорого управління в системі органів судової влади 1. Створення спеціальних можливостей PR/комунікацій у всіх управлінських органах і установах галузі РСУ, ГПУ , ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ РАУ, Мін’юст / Прийняті рішення, підготовані звіти, проведені тренінги

- Своєчасне реагування органів судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на загрози незалежності правосуддя шляхом висвітлення їх в ЗМІ або здійснення публічних заяв.

- Встановлено чіткі, передбачувані правила доступу і участі громадськості до судових засідань.

2. Перегляд внутрішніх правил та процедур роботи всіх органів судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів РСУ, ГПУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прокуратура, РАУ / Прийняті рішення

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 5 – 7

 1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених суб’єктами галузі або зовнішніми спостерігачами) свідчить про зростання суспільної довіри до правосуддя загалом і про ефективність надання безоплатної правової допомоги, адвокатури, виконавців судових рішень, нотаріусів і системи альтернативного вирішення спорів зокрема (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р. – зростання на 25%; цілі повинні бути розділені між установами/типами надаваних послуг).
 2. Проведення моніторингового контролю зовнішніми спостерігачами свідчить про покращення у сфері доступу до правосуддя в цілому і якості правового представництва зокрема (дата початку: 2015 р.).
 3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ щодо рішень, прийнятих українською судовою владою (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
 4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ, поданих до ЄСПЛ з приводу порушення права на справедливий розгляд справи судом або права на захист (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р.).
 5. Краща реалізація спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (дата початку: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені, наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%).
 6. Щорічне зменшення на 20% показників КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України з приводу порушення права на справедливий розгляд справи судом або права на захист (дата початку: 2015 р.).
 7. Щорічний прогрес у виконанні остаточних судових рішень у цивільних та адміністративних (окрім кримінальних проступків) справ (дата початку: усі остаточні рішення суду станом на 1 січня 2016 р., запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 50% від загальної кількості остаточних судових рішень у цивільних справах, виконаних відповідно до встановлених законом термінів; очікуваний результат на 2018 р. – 60%; очікуваний результат на 2020 р.– 70%).
 8. Державне фінансування безоплатної правової допомоги відповідає принаймні середньому рівню Європейської комісії з питань ефективності судочинства пропорційно до ВВП (дата початку: звіт ЄКЕС за календарний рік).
 9. Надання безоплатної правової допомоги щонайменше в 10% цивільних і 20% адміністративних справ (вихідні дані: незакриті спірні цивільні та адміністративні справи у відповідний період часу).
 10. Щорічне зростання на 10% кількості справ, закритих шляхом альтернативного вирішення спорів (дата початку: той самий період, що й минулого року, коли було опубліковано щорічну статистику; цілі необхідно розділити відповідно до типу альтернативного вирішення спорів/типу провадження).
 11. Покращення рейтингу України у відповідних міжнародних довідниках, які відбивають ефективність судової системи, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
 12. Визнання прогресивних змін в українській судовій системі, які зафіксовані у звітах ЄС та двосторонніх політичних документах, зокрема у звітах про реалізацію Угоди про асоціацію та Плану дій з лібералізації візового режиму (дата початку: 2015 р.).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!