Рада з питань судової реформи

Розділ 4. Підвищення ефективності правосуддя та оптимізації повноважень судів різних юрисдикцій

Оптимізація системи судів і врегулювання їхніх повноважень (юрисдикції) необхідні для забезпечення балансу між розподілом справ і одночасного надання можливості кожній юрисдикції виконувати свою роль із дотриманням належного рівня справедливості. Перегляд юрисдикцій на вертикальному рівні необхідний як для того, щоб розподіляти навантаження, так і для того, щоб забезпечувати більшу єдність судової практики. Для запровадження електронного правосуддя необхідно спрямувати зусилля на вдосконалення внутрішніх (системи управління судовими справами) і зовнішніх (сайти) інформаційних систем судів, у тому числі підвищення взаємосумісності інформаційних систем судів та інших органів у сфері здійснення правосуддя. Інтенсивніше використання електронного правосуддя дозволить користувачам звертатися до суду, сплачувати послуги, брати участь у провадженнях та отримувати всю відповідну документацію електронними засобами. Зі свого боку, судді отримають можливість ефективно розпоряджатися своїми ресурсами та підвищувати продуктивність, одночасно вирівнюючи баланс між роботою та приватним життям.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

4.1 Підвищення ефективності правосуддя через вдосконалення підвідомчості та інстанційності

4.1.1 Оптимізація системи судів та управління ресурсною базою судів

1. Перегляд нормативно-правової бази для підвищення ефективності при розподілі справ. Перегляд системи судових зборів

ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВСУ, вищі спеціалізовані суди, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Визначено чіткі критерії та механізми розмежування судових юрисдикцій адміністративних, господарських і загальних судів.

- Забезпечено оптимізацію системи судів після детального аналізу розбіжностей і оцінки ризиків із належним урахуванням вимог ефективності справедливості здійснення правосуддя.

- Укрупнено окремі елементи судової системи на відповідних рівнях (зокрема, створено міжрайонні суди, укрупнені апеляційні округи).

- Посилена роль судового збору як джерела фінансування судової системи; підвищення розміру ставок судового збору у майнових та інших спорах, водночас забезпечуючи належний рівень доступу до правосуддя.

- Оптимізовано кількість суддів та адміністративних посад у судах залежно від навантаження.

- Знято проблему тимчасового зростання навантаження на суддів через непрогнозований ріст справ у суді, плинність кадрів судів шляхом запровадження інституту тимчасових відряджень суддів до інших судів.

- Удосконалено кримінально-процесуальне законодавство щодо здійснення провадження залежно від міри правопорушення.

- Впроваджені процесуальні правила, що сприяють ефективності судочинства, у тому числі пришвидшена процедура розгляду дрібних і неоскаржуваних позовів, (деяких) адміністративних правопорушень і кримінальних проступків.

- Удосконалено правила розгляду адміністративних правопорушень (таких, що передбачають сувору відповідальність) та кримінальних проступків за спрощеними процесуальними умовами.

- Забезпечено впровадження дієвих механізмів протидії зловживанням учасниками судового процесу процесуальними правами, у тому числі шляхом встановлення відповідальності за таке зловживання.

- Вдосконалено механізм та порядок надання доказів і встановлення негативних наслідків за ненадання (без поважних причин) доказів та їх приховування учасниками судового розгляду.

- Розширено способи альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації, посередництва та примирення, розширення переліку категорій справ, які можуть вирішуватися третейськими судами та нотаріусами або ж розглядатися судами в письмовому, наказному, спрощеному провадженнях стосовно незначних правопорушень.

- Удосконалення регулювання щодо обов'язкової підготовчої стадії для будь-якого виду судочинства, за винятком окремих видів провадження, де введення такої стадії недоцільно з точки зору вимог часу для ефективного захисту прав особи (наприклад, провадження, пов’язані з виборчим процесом).

2. Перегляд нормативно-правової бази щодо розмежування судових юрисдикцій ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВСУ, вищі спеціалізовані суди, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо організації судів. Оптимізація системи судів ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВСУ, вищі спеціалізовані суди, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення,внесені зміни до нормативно-правових актів, надано бюджетні положення, підготовлено та реалізовано нову організаційну структуру, описи посадових обов’язків і плани розміщення
4. Перегляд принципів кадрової роботи в судах, запровадження інституту відряджень суддів до інших судів ДСА, РСУ / Внесені зміни до відповідної нормативно-правової бази, створення практичних посібників, проведення тренінгів
5. Перегляд нормативно-правової бази щодо методів альтернативного вирішення спорів Мін'юст, ВРУ / Внесення змін до відповідної нормативно-правової бази
4.1.2 Вдосконалення системи перегляду судових рішень для покращення ефективності та доступу до правосуддя, сприяння єдності практики та кращому роз'ясненню судових рішень 1. Перегляд підходів та нормативно-правової бази щодо ролі судових рішень та юридичної практики на предмет допущення до розгляду та власне розгляду справи на всіх інстанціях ВСУ, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Перегляд норм, які встановлюють порядок обчислення термінів оскарження рішень.

- Забезпечено можливість відкликання скарги та припинення провадження на будь-якому етапі оскарження, в тому числі шляхом укладення мирової угоди між сторонами.

- Вдосконалено вимоги щодо процедури подання апеляційної та касаційної скарг.

- Переглянуто регулювання щодо розмірів судових зборів у цивільному, господарському та адміністративних процесах залежно від інстанції.

- У кримінальному провадженні рішення суду присяжних оскарженню не підлягає.

- Вдосконалено процесуальні норми, які визначають права 3-х осіб у всіх видах проваджень.

- Розглянута можливість відмови у разі скасування рішення нижчої інстанції, повернення справи на новий розгляд до суду нижчої ланки, окрім виняткових випадків, коли справа не може бути вирішена апеляційною чи касаційною інстанцією, зокрема через серйозні процесуальні порушення на нижчому рівні.

- Перегляд усіх категорій справ судом 3-ї інстанції здійснюється лише у виключних випадках, чітко обумовлених у законодавстві.

2. Перегляд нормативно-правової бази щодо обсягу та процедури розгляду судами 2-ї та 3-ї інстанції цивільних/господарських та адміністративних спорів. Роз’яснення відмінностей розгляду справи з позиції фактів та з позиції закону, практики і теорії, у тому числі питання службових повноважень вищих спеціалізованих судів і здійснення суддівської дискреції ВСУ, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо повторного розгляду (повернення на новий розгляд) справ у всіх видах провадження РСУ, Вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Мін'юст, ВРУ / внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Перегляд нормативно-правової бази щодо законних підстав оскарження судового рішення у кримінальному провадженні ВСУ, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

Напрямок діяльності

4.2 Підвищення ефективності правосуддя через покращення соціально-економічних умов забезпечення суддів

4.2.1 Удосконалення норм щодо соціально-економічного забезпечення суддів 1. Перегляд нормативно-правової бази щодо професійних гарантій працівників установ та організацій, які забезпечують функціонування судової гілки влади та апаратів судів ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст, ВРУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Забезпечена розумна винагорода представникам установ та організацій, які забезпечують функціонування судової гілки влади та працівникам апаратів судів, через законодавчо встановлені плани виплати заробітної плати, пільги та страхування, залежно від покладених обов’язків, досвіду та інших чітких і об’єктивних критеріїв.

- Представники судової влади та працівники апаратів судів можуть виконувати свої функції в безпечному середовищі і мають право разом зі своїми сім'ями знаходитись під захистом держави.

- Використовуються ефективні механізми для подання скарг про недотримання державою своїх зобов'язань стосовно представників судової влади та працівників апарату судів.

4.2.2 Підвищення доступності та адміністративно-господарського забезпечення судів для користувачів 1. Вдосконалення адміністративно-господарського та матеріально-технічного забезпечення в судах ДСА, ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст / Прийняті рішення, підготовлено техніко-економічне обґрунтування державні закупівлі

- Результати опитування користувачів використовуються як ключові чинники прийняття рішень щодо будь-яких заходів матеріально-технічної розбудови в судах.

- Зроблено прогноз щодо необхідного адміністративно-господарського забезпечення судів, а також запланованої структури та типу приміщень на основі результатів досліджень та його відображення у відповідних стратегічних рішеннях.

- Розроблено функціональну модель приміщень судів відповідно до рівня, спеціалізації та територіального розміщення.

- Реалізовано пілотні проекти щодо облаштування приміщень судів згідно розробленої функціональної моделі.

- Забезпечено ширше застосування державно-приватних партнерств з метою надання всіх видів послуг судам

- Забезпечено сильнішу конкуренцію між різними постачальниками послуг.

2. Перегляд нормативно-правової бази щодо державно-приватних партнерств з метою постачання послуг судам. ДСА, ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів, підписані меморандуми про взаєморозуміння, підготовані звіти

Напрямок діяльності

4.3 Підвищення ефективності правосуддя через використання інформаційних систем

4.3.1 Удосконалення використання інформаційних систем для кращого надання послуг «електронного правосуддя» 1. Забезпечення належного функціонування інформаційних систем управління судами у тому числі системи електронного розподілу та ведення справ ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА ВКДК, НШС, суди/ Прийняті рішення, меморандуми, підготовлене технічне обґрунтування, головний план впровадження, встановлене програмне та апаратне забезпечення, проведено тренінги, підготовані посібники та звіти

- Забезпечено електронне управління всіма відомчими функціями.

- Повністю автоматизована система управління та відстеження справ (до їх розгляду вищими інстанціями), належним чином функціонують системи електронних повідомлень, електронних платежів, автоматизованого розподілу справ, аудіо та відео фіксації судових засідань, бази даних судової практики та нормативно-правових актів.

- Автоматизована система управління та відстеження справ обладнана комплексною системою захисту інформації, та пройшла відповідне ліцензування.

- Розроблено та затверджено плани заходів щодо забезпечення збереження даних системи, а також на випадок настання надзвичайних ситуацій.

- Забезпечено взаємосумісність інформаційних систем судової влади із відповідними системами інших державних та недержавних суб’єктів галузі.

- Забезпечено функціонування зручних для користувачів веб-сайтів із пошуковими інструментами для встановлення зв’язку між законодавством і практикою ВСУ та інших вищих спеціалізованих судів.

- Забезпечено функціонування автоматичної системи зворотного зв’язку оцінки якості послуг з боку користувачів.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 1 – 4

  1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених у рамках системи управління ефективністю судової влади або зовнішніми спостерігачами) демонструють зростання суспільної довіри до судової влади в цілому і її незалежність та професійність зокрема (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р.- зростання на 25%).
  2. Проведення моніторингового контролю зовнішніми спостерігачами свідчить про підвищення рівня незалежності та безсторонності суд в судовому провадженні в конкретному суді, апеляційному окрузі або юрисдикції (дата початку: 2015 р.).
  3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ щодо рішень, прийнятих українською судовою владою (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
  4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ ЄСПЛ, які встановлюють розбіжності практики українських судів у застосуванні національного законодавства або недостатню незалежність і неупередженість суду, недостатню справедливість кримінального провадження й дотримання права на захист, недотримання вимоги «розумного терміну» (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р).
  5. Краща реалізація спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (дата початку: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%).
  6. Прогрес, зафіксований КМ РЄ в реалізації спільних заходів щодо рішення у справі «Волков проти України» (дата початку: 2015 р.).
  7. Щорічне зменшення на 20% даних КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України (дата початку: 2015 р.).
  8. Покращиться рейтинг України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов’язаних із ефективністю удосконалень судової системи, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
  9. Визнання прогресивних змін в українській судовій системі, зафіксовано у звітах ЄС та численних двосторонніх політичних документах, як от у звітах про реалізацію Угоди про асоціацію та Плану дій з лібералізації візового режиму (дата початку: 2015).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!