Рада з питань судової реформи

Розділ 3. Підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх відповідальності

Розробка і дотримання високих стандартів поведінки та етичних принципів, а також гласність та відкритість являють собою надважливі засади справедливого здійснення правосуддя, гарантії захисту суддів від неналежного впливу і водночас служать чинниками, що сприяють підвищенню довіри суспільства до судової системи. З метою удосконалення чинних етичних та дисциплінарних норм пропонуються різні кроки, що сприятимуть як підвищенню зрозумілості правил для суддів та суспільства, так і забезпеченню справедливості процесів розгляду порушень, можливостей участі всіх зацікавлених сторін. Якісніше розслідування порушень дисциплінарних норм буде запобігати випадкам безвідповідальності в судовій системі. Цей механізм забезпечить більшу ясність, визначеність та постійний моніторинг застосування дисциплінарних норм, зокрема, тих, що пов’язані із запобіганням конфлікту інтересів та корупцією. Інші важливі інструменти для підвищення відповідальності полягають у перегляді питання про суддівську недоторканість (водночас надаючи гарантії з недопущення необґрунтованого тиску або зловживань) і у зміцненні механізму декларування доходів, майнового стану і витрат.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

3.1 Підвищення відповідальності шляхом удосконалення етичних та дисциплінарних норм

3.1.1 Вдосконалення етичних норм 1. Забезпечення належного функціонування комітету ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) з питань етики ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) / Прийняті рішення, підготовані звіти

- Етичні норми для суддів та працівників апарату суду містять чітко визначені принципи поведінки, перебувають у відкритому доступі та послідовно застосовуються на практиці.

- Формально визначено та закріплено принцип функціональної (особистої, процесуальної) незалежності судді.

- Забезпечено всебічну реалізацію принципу безсторонності судді.

- Здійснене розмежування етичних (позитивних засад поведінки) і дисциплінарних (негативних заборон) правил та практики їх застосування.

- Розроблені чіткі практичні визначення понять системних або тяжких порушень етичних правил, що можуть тягти за собою дисциплінарну відповідальність.

2. Залучення до ЄОСВ/РСУ фахового персоналу з етичних питань ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) / Прийняті рішення, укладені трудові договори, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги
3. Регулярне оновлення Кодексу суддівської етики ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення
4. Регулярне оновлення Правил поведінки працівників апарату суду ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення
5. Розроблення, поширення та регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань етичних принципів суддів та працівників апарату НШС, РСУ, ДСА / Прийняті рішення, проведені тренінги, підготовані публікації
3.1.2 Вдосконалення дисциплінарних норм 1. Залучення фахового персоналу з дисциплінарних питань ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) ВККСУ, ДСА / Прийняті рішення, укладені трудові договори, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги

- Всі дисциплінарні справи розглядаються єдиним органом; оптимізована кількість органів, відповідальних за кар’єру суддів, управління ефективністю суддівської роботи.

- Чітко визначені підстави для дисциплінарної відповідальності, включаючи підстави для звільнення судді з посади.

- Переглянуто терміни давності притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

- Практика щодо етичних та дисциплінарних питань є доступною, вмотивованою та послідовною.

- Визначені ступені та міри суб’єктивної сторони (умисел, недбалість, необережність) та причини виникнення упередженості, а також випадки розгляду кожного з цих чинників окремо або в їхній сукупності.

- Закріплено розширений перелік дисциплінарних санкцій.

- При прийнятті рішень про необхідність застосування певного виду та обсягу дисциплінарних санкцій застосовується принцип пропорційності.

- Уніфіковано процесуальні правила для проваджень усіх видів дисциплінарних справ.

- Закріплені необхідні процесуальні гарантії справедливості дисциплінарних проваджень, зокрема, право на доступ до своєї дисциплінарної справи для суддів, чітко визначений обсяг та підстави для розкриття інформації стосовно невирішених дисциплінарних справ третім особам і громадськості.

- Удосконалено порядок здійснення дисциплінарного провадження, створено ефективні механізми оскарження рішень органів, які здійснюють дисциплінарні провадження щодо суддів.

- Створено механізм унеможливлення участі особи, щодо якої здійснюється розслідування, в прийнятті судових рішень.

2. Перегляд та внесення змін до нормативно-правових актів, що містять норми про матеріальну та дисциплінарну відповідальність, регулюють дисциплінарні провадження та закріплюють статус і повноваження органів, які здійснюють розгляд дисциплінарних справ ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВККСУ, Мін’юст, ВРУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Розроблення, поширення і регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань дисциплінарної відповідальності НШС, ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВККСУ / Прийняті рішення, проведені тренінги, підготовані публікації
4. Забезпечення належного функціонування електронної системи подання скарг на суддів ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ)/ Прийняті рішення, встановлене програмне забезпечення, проведені тренінги, розроблені посібники, підготовані аналітичні звіти
5. Публікація та аналіз статистичних даних щодо дисциплінарних проваджень у Річному звіті про діяльність органів судової системи ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) / Підготовані звіти
3.1.3 Вдосконалення механізмів внутрішнього та зовнішнього нагляду для боротьби й попередження корупції 1. Вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює статус та повноваження служби інспекторів ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Узгоджено та врівноважено повноваження органів внутрішнього контролю щодо боротьби з корупцією та попередження корупції, оптимізовано систему внутрішнього контролю загалом.

- Встановлено відповідальність для інспекторів за невиконання посадових обов’язків, відсутність належного реагування на потенційні або реальні порушення з боку суддів.

- В судовій системі налагоджено ефективний механізм розслідування дисциплінарних справ, розгляду окремих скарг щодо дисциплінарних порушень з боку суддів, а також запроваджено комплекс антикорупційних заходів.

- Забезпечено дієві та ефективні механізми розслідування корупційних та інших серйозних правопорушень, вчинених суддями.

- В системі дисциплінарного контролю поєднуються підходи на основі обговорень і стимулів/санкцій.

- Забезпечений постійний доступ через мережу Інтернет до суддівських декларацій про майновий стан, доходи та витрати.

- Забезпечений регулярний моніторинг декларацій про майновий стан, доходи та витрати суддів та членів їхніх сімей інспекторами та Національним агентством з питань запобігання корупції; судді, які обіймають керівні посади, підлягають обов’язковій повній перевірці; декларації інших суддів перевіряються вибірково або за умови отримання певних відомостей.

- Запроваджено механізм подання загальних стандартизованих даних щодо результатів перевірок на доброчесність, у тому числі інформації про кримінальні справи проти суддів.

- Створено цільові навчальні програми підвищення кваліфікації та проводяться регулярні навчальні візити інспекторів - представників відповідальних органів до країн-членів ЄС для вивчення найкращого досвіду.

- Всебічно реалізовується інститут «суддівського досьє», який дозволяє системно акумулювати інформацію щодо професійної діяльності кожного судді.

- Інститут функціонального імунітету судді отримав чітке нормативне регулювання.

- Встановлено вичерпний перелік підстав або обставин, за наявності яких може бути прийнятий висновок про порушення суддею присяги.

- Передбачено надання згоди органами, що відповідають за формування суддівського корпусу, на вжиття запобіжних заходів пов’язаних з обмеженням волі судді, за винятком випадків затримання при вчиненні (або безпосередньо після вчинення)_ суддею тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи.

2. Всебічна реалізація інституту «суддівського досьє» ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст, ВРУ, громадські організації / Прийняті рішення,внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо процедури та механізму регулярного оцінювання ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст, ВРУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Перегляд нормативно-правової бази щодо подання суддями щорічних декларацій про майновий стан, доходи і витрати та їхній моніторинг ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст, ВРУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблені практичні посібники
5. Перегляд нормативно-правової бази щодо питання суддівської недоторканності та функціонального імунітету ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ),Мін’юст, ВРУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблені практичні посібники
6. Вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють порядок довільного розподілу справ із урахуванням спеціалізації суддів ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ),Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблені практичні посібники
7. Забезпечення належного функціонування громадської ради при ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст, ВРУ, громадські організації / Прийняті рішення,внесені зміни до нормативно-правових актів

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 1 – 4

  1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених у рамках системи управління ефективністю судової влади або зовнішніми спостерігачами) демонструють зростання суспільної довіри до судової влади в цілому і її незалежність та професійність зокрема (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р.- зростання на 25%).
  2. Проведення моніторингового контролю зовнішніми спостерігачами свідчить про підвищення рівня незалежності та безсторонності суд в судовому провадженні в конкретному суді, апеляційному окрузі або юрисдикції (дата початку: 2015 р.).
  3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ щодо рішень, прийнятих українською судовою владою (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
  4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ ЄСПЛ, які встановлюють розбіжності практики українських судів у застосуванні національного законодавства або недостатню незалежність і неупередженість суду, недостатню справедливість кримінального провадження й дотримання права на захист, недотримання вимоги «розумного терміну» (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р).
  5. Краща реалізація спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (дата початку: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%).
  6. Прогрес, зафіксований КМ РЄ в реалізації спільних заходів щодо рішення у справі «Волков проти України» (дата початку: 2015 р.).
  7. Щорічне зменшення на 20% даних КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України (дата початку: 2015 р.).
  8. Покращиться рейтинг України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов’язаних із ефективністю удосконалень судової системи, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
  9. Визнання прогресивних змін в українській судовій системі, зафіксовано у звітах ЄС та численних двосторонніх політичних документах, як от у звітах про реалізацію Угоди про асоціацію та Плану дій з лібералізації візового режиму (дата початку: 2015).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!