Рада з питань судової реформи

Розділ 2. Підвищення професійного рівня суддів

Для підвищення професійного рівня суддів буде здійснено реформу системи управління кадровою політикою та ефективністю роботи, вдосконалення систем спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та періодичної підготовки суддів, зокрема, через переосмислення ролі Національної школи суддів України в судовій системі. Призначення на конкретні суддівські посади здійснюватимуться на конкурсній основі за новою системою управління ефективністю кадрів, яка забезпечить оцінювання суддів за однаковими прозорими критеріями, зокрема, на основі об’єктивних кількісних та якісних показників. Будуть створені ефективні механізми для проведення планових перевірок суддів та судів, орієнтовані на результат, здійснення загального нагляду за реалізацією політики забезпечення якості правосуддя в судовій системі, а також для розслідування окремих скарг. На додачу до цього, в рамках нової системи управління кадровою політикою проводитимуться опитування щодо ступеня задоволення користувачів, що дасть громадськості можливість робити свій внесок в процес оцінки судовою системою своєї власної ефективності. Крім того, пропонуються механізми досягнення більшої єдності судової практики шляхом підсилення дослідницько-аналітичних можливостей ВСУ та вищих спеціалізованих судів.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності 2.1

Підвищення професійного рівня суддів через удосконалення систем управління кадровою політикою та ефективністю роботи

2.1.1 Розробка стандартів ефективності роботи та системи її оцінювання, які будуть застосовуватись в управлінні кадровою політикою щодо суддів та працівників апарату суду 1. Затвердження системи оцінювання ефективності суддів, яка забезпечує єдність стандартів якості роботи для всіх судів. Призначення персоналу, відповідального за застосування системи оцінювання ефективності ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблені практичні посібники, підготовані контракти, описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги

- Переглянуто показники ефективності діяльності для всієї судової системи/окремих юрисдикцій, окремих судів, суддів, працівників апарату.

- З урахуванням ширших стратегічних цілей розроблено комплекс взаємопов’язаних та порівнюваних кількісних та якісних критеріїв якості роботи для всіх суддів, судів та інших органів судової системи з метою контролю та оцінювання якості їхньої роботи.

- Впроваджено систему кваліфікаційного оцінювання та регулярної оцінки суддів, закріплення у законодавстві принципу підвищення професійного рівня суддів як основного критерію для просування судді у професійній кар’єрі.

- Запроваджено систему управління кадровою політикою та ефективністю роботи, що базується на об’єктивних якісних та кількісних показниках.

- Заміщення будь-яких посад відбувається виключно на конкурсній основі із застосуванням чітких та об’єктивних критеріїв і прозорих процедур.

- Оптимізовано кількість органів, відповідальних за рішення щодо кар’єри суддів, управління ефективністю суддівської роботи та дисциплінарні питання.

- Робочі процеси управління кадровою політикою вдосконалені та автоматизовані на основі фахових досліджень

- Весь перелік питань щодо управління кадровою політикою та ефективністю роботи є загальнодоступним.

- Органи судової системи регулярно використовують результати досліджень рівня задоволеності суспільства для оцінки та вдосконалення системи управління ефективністю.

2. Перегляд політики забезпечення якості роботи та розширення стандартів ефективності в рамках системи оцінювання ефективності судів ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблений звід правил та практичні посібники
3. Перегляд посадових обов’язків та правил заміщення посад в різних судах на основі системи оцінювання ефективності судів ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблений звід правил та практичні посібники
4. Пілотне впровадження нової системи управління ефективністю в судах ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти
5. За результатами пілотного впровадження, внесення змін до офіційних правил призначення на суддівські посади (на кожну окремо), переведення на іншу посаду (до іншого суду) та підвищення в посаді, закріплення чітких та об’єктивних критеріїв та процедур призначення ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), Мін’юст, ВРУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів, підготовані звіти, розроблений звід правил та практичні посібники
6. Розробка за допомогою нового програмного забезпечення для роботи з кадрами статистичних, аналітично-дослідницьких звітів, а також звітів з оцінки ризиків РСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Підготовані звіти
8. Розробка, поширення та регулярне оновлення практичних посібників і навчальних модулів з питань системи управління ефективністю НШС, РСУ, ВРЮ, ВККСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, проведені тренінги, підготовані публікації
2.1.2 Вдосконалення механізму внутрішнього контролю 1. Перегляд нормативно-правових актів, які регулюють статус та повноваження інспекторів з розгляду дисциплінарних справ ВРЮ, ВККСУ, Мін’юст, ВРУ/ Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- В судовій системі налагоджено ефективний механізм внутрішнього контролю, в рамках якого проводяться планові оцінювання роботи суддів та судів

- У системі управління ефективністю поєднуються підходи, засновані на результатах обговорень та на застосуванні стимулів/санкцій.

- Здійснено оцінювання ризиків, яке активно використовується як інструмент суддівського самоврядування та управління судовою системою.

2. Вдосконалення процедури вирішення спорів між суддями та між працівниками апарату РСУ, ВРЮ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблений звід правил та практичні посібники
3. Регулярний випуск звітів за результатами здійсненого оцінювання ризиків, які містять, зокрема, рекомендації щодо удосконалення суддівського самоврядування та управління судовою системою РСУ, ВРЮ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти

Напрямок діяльності 2.2

Підвищення професійного рівня суддів через удосконалення системи професійної підготовки

2.2.1 Вдосконалення системи спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 1. Перегляд законодавчо закріпленого статусу Національної школи суддів (НШС) як частини судової системи та закріплення її статусу як єдиної установи зі спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді НШС, РСУ, ВРЮ, ВККСУ, Мін’юст, ВРУ/ Внесені зміни до нормативно-правових актів

- Обов’язковий період спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді продовжено.

- Запроваджено ефективний механізм вивчення інформації про кандидатів на суддівські посади з точки зору досвіду, професійності, доброчесності та інших якостей.

- НШС та суддівський корпус здатні самостійно розробляти програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, без участі інших дійових осіб судової системи.

- У викладацькій діяльності використовується підхід пошуку розв’язання проблем.

- До переліку предметів спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді включені методики тлумачення законодавства, стандарти доказів у різних видах проваджень, судова практика як джерело права, складання мотивувальної частини судових рішень, формування ораторських навичок, питання професійної етики та дисциплінарної відповідальності, інформаційні технології, психологія.

- Узгоджені між собою курси початкової підготовки суддів та інших правників (прокурорів, адвокатів, тощо), гармонізована певна частина відповідних програм та курсів.

- Посилений формальний зв'язок між системами початкової підготовки та призначенням суддів.

- Повністю сформований постійний резерв викладачів НШС, в тому числі в регіонах.

- Вдосконалено процес та умови залучення професійних суддів до викладацької діяльності в НШС.

- До числа постійних викладачів долучено досвідчених правників, включаючи суддів Верховного Суду України та інших вищих спеціалізованих судів, європейські і міжнародні партнери задіяні як тренери на постійній основі.

2. Перегляд вимог до терміну підготовки, досвіду, професійності, доброчесності кандидата на посаду судді НШС, ВККСУ, Мін’юст, ВРУ/ Внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Завершення розробки, періодичне оновлення та розміщення в електронних бібліотеках спеціальних програм підготовки кандидатів на посаду судді >НШС, ВККСУ/ Прийняті рішення, підготовані звіти та публікації
4. Створення та використання механізмів оцінювання навчальних потреб, спроможностей та якості навчання, в тому числі за допомогою автоматизованих засобів НШС, ВККСУ Прийняті рішення, розроблені практичні посібники, встановлене програмне забезпечення, проведені тренінги
5. Створення та застосування системи відбору та підготовки викладачів, у тому числі системи «тренінгів для тренерів» НШС, ВККСУ / Прийняті рішення, укладені меморандуми про взаєморозуміння, розроблені практичні настанови, проведені тренінги
.2.2 Вдосконалення системи підвищення кваліфікації суддів 1. Обов’язкові проходження підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату визначені у відповідності до їхніх посадових обов’язків та досвіду НШС, РСУ, ВРЮ, ВККСУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Закріплено обов’язок судді систематично підвищувати професійний рівень, підтримувати та розвивати професійні навички (уміння). Підвищення професійного рівня стало основним критерієм для просування судді у професійній кар’єрі.

- Застосовується індивідуальний підхід до проходження курсу підвищення кваліфікації.

- До переліку предметів підвищення кваліфікації суддів включені методики тлумачення законодавства, стандарти доказування в різних видах проваджень, судова практика як джерело права, складання мотивувальної частини судових рішень, ораторські навички, питання професійної етики та дисциплінарної відповідальності, інформаційні технології, психологія, стратегічне планування, моніторинг та оцінювання, бюджетне та фінансове управління, зв’язки з громадськістю, комунікації.

- Узгоджені між собою курси підготовки суддів та інших правників (прокурорів, адвокатів, тощо), гармонізована певна частина відповідних програм та курсів.

- Проводиться регулярне стажування, навчання і навчальні візити до ЄСПЛ, ЄРС та судових органів ЄС.

- Досягнута взаємосумісність інформаційних систем НШС, органів суддівського врядування та вищих навчальних закладів (ВНЗ).

2. Завершення розробки, періодичне оновлення та розміщення в електронних бібліотеках спеціальних програм підвищення кваліфікації суддів, включаючи курси дистанційного навчання НШС, РСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти та публікації
3. Створення та забезпечення функціонування мережі європейської та міжнародної співпраці, в тому числі шляхом укладення угод з судовими органами ЄС та інших країн НШС, РСУ / Прийняті рішення, укладені меморандуми про взаєморозуміння, проведені конференції, організовані стажування

Напрямок діяльності 2.3

Забезпечення єдності судової практики

2.3.1 Розвиток дослідницько-аналітичних можливостей для забезпечення єдності судової практики 1. Удосконалення роботи підрозділів узагальнення судової практики, ведення судової статистики, наукових досліджень та експертиз нормативно-правових актів при ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ та при апеляційних судах ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ, апеляційні суди / Прийняті рішення, укладені трудові договори, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги

- Організований постійний зв’язок між аналітично-дослідницькими підрозділами судів, НШС та ВНЗ; розвиток юриспруденції та законодавства спирається на наукові дослідження, аналіз законодавчих розбіжностей та на звіти про вплив законодавства.

- Зручні у використанні, засновані на ключових словах інструменти пошуку на веб-сайтах судів дають можливість знайомитися із судовою практикою та законодавством, а також встановити зв’язок між законодавством та відповідною практикою ВСУ, інших вищих спеціалізованих судів.

- Створений та використовується інтернет-форум суддів (в інформаційній мережі ДСА) для професійного обговорення судової практики, тлумачення законодавства, обміну інформацією та матеріалами з тренінгів, конференцій та семінарів.

- Рішення КСУ, ВСУ та інших вищих спеціалізованих судів беруться за основу при прийнятті рішень судами нижчих інстанцій.

- Рішення усіх судів повинні відповідати практиці ЄСПЛ з відповідних категорій справ.

2. Укладання угод про співпрацю між судами та Національною академією правових наук України, юридичними ВНЗ щодо сприяння обміну результатами досліджень в галузі юриспруденції, а також дослідження проблем єдності судової практики. ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ апеляційні суди, НШС, НАПрНУ, ВНЗ / Укладені меморандуми про взаєморозуміння, прийняті рішення, звіти
3. Регулярна підготовка аналітично-дослідницьких праць щодо наявних розбіжностей між законом і практикою, а також рекомендацій щодо можливих удосконалень законодавства ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ, апеляційні суди, НШС, НАПрНУ, ВНЗ / Підготовані публікації та звіти
4. Перегляд нормативно-правових актів щодо загального доступу до судових рішень та обов’язковості виконання рішень ЄСПЛ, Конституційного Суду (КСУ) та інших вищих спеціалізованих судів РСУ, ВРЮ, Мін’юст, ВРУ, КСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Внесені зміни до нормативно-правових актів
5. Забезпечення належного функціонування єдиної електронної мережі судів та веб-сайтів, електронних баз даних судів та пошукових інструментів РСУ, ВРЮ, Мін’юст/ Прийняті рішення, встановлене та програмне забезпечення, підготовані посібники та аналітичні звіти
6. Регулярне оновлення процесуальних кодексів та інших нормативно-правових актів для уніфікації порядку оскарження судових рішень у будь-якій інстанції, задля забезпечення єдності судової практики ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ, апеляційні суди, Мін'юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 1 – 4

  1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених у рамках системи управління ефективністю судової влади або зовнішніми спостерігачами) демонструють зростання суспільної довіри до судової влади в цілому і її незалежність та професійність зокрема (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р.- зростання на 25%).
  2. Проведення моніторингового контролю зовнішніми спостерігачами свідчить про підвищення рівня незалежності та безсторонності суд в судовому провадженні в конкретному суді, апеляційному окрузі або юрисдикції (дата початку: 2015 р.).
  3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ щодо рішень, прийнятих українською судовою владою (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
  4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ ЄСПЛ, які встановлюють розбіжності практики українських судів у застосуванні національного законодавства або недостатню незалежність і неупередженість суду, недостатню справедливість кримінального провадження й дотримання права на захист, недотримання вимоги «розумного терміну» (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р).
  5. Краща реалізація спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (дата початку: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%).
  6. Прогрес, зафіксований КМ РЄ в реалізації спільних заходів щодо рішення у справі «Волков проти України» (дата початку: 2015 р.).
  7. Щорічне зменшення на 20% даних КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України (дата початку: 2015 р.).
  8. Покращиться рейтинг України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов’язаних із ефективністю удосконалень судової системи, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
  9. Визнання прогресивних змін в українській судовій системі, зафіксовано у звітах ЄС та численних двосторонніх політичних документах, як от у звітах про реалізацію Угоди про асоціацію та Плану дій з лібералізації візового режиму (дата початку: 2015).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!