Рада з питань судової реформи

Розділ 11. Підвищення ефективності попередження злочинів і реабілітації засуджених та вдосконалення системи виконання покарань

Недостатній розвиток індивідуалізованого, заснованого на об’єктивних показниках підходу до попередження злочинів та системи реабілітації і ресоціалізації засуджених виявляється, зокрема, у кількості рішень щодо призначення видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Важливим кроком у цьому напрямку є прийняття Закону України «Про пробацію», який передбачає три форми пробації: досудову (надання суду інформації та висновків щодо обвинуваченого), наглядову (здійснення нагляду за засудженими за рішенням суду без ізоляції їх від суспільстві), та пенітенціарну (підготовка засуджених до звільнення). Існує також необхідність у запровадженні четвертої форми пробації, – нагляд за особами, звільненими умовно-достроково, - яка буде спрямована на попередження скоєння повторних правопорушень. Цей План дій спрямований на перекваліфікацію та підготовку співробітників Кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України для створення повноцінної сучасної служби пробації, яка відповідала б європейським стандартам. Для цього знадобиться ефективна співпраця між суддями, прокурорами та низкою установ, які надають відповідні послуги для реабілітації та роботи з правопорушниками без ізоляції їх від суспільства, зокрема, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством соціальної політики України, місцевою владою та громадськими організаціями. У рамках інституційного розвитку служби пробації необхідно внести зміни у чинне законодавство, впровадити ефективну кадрову політику, покращити матеріально-технічну базу, зокрема, забезпечити облаштування приміщень та комп’ютерне обладнання, розробити методи, порядок та процедури роботи, а також порядок здійснення контролю та оцінки ефективності працівників. Окремо будуть розроблені бізнес-плани для визначення необхідних ресурсів.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

11.1 Покращення ефективності, прозорості та відповідальності пенітенціарної служби завдяки вдосконаленню управління та внутрішнього контролю

11.1.1 Розробка та використання на практиці сучасних підходів до управління пенітенціарною системою 1. Перегляд нормативно-правової бази щодо підбору персоналу, управління кадрами та фінансовими ресурсами. Розробка комплексної кадрової політики з новими критеріями підбору персоналу та управління ефективністю. Застосування на практиці та регулярний перегляд такої політики. Перегляд структури ДПтС, у тому числі, щодо оптимізації функцій, подання звітності та прийняття рішень Державна пенітенціарна служба (ДПтС), Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів, підготовані інструкції, звіти, контракти, описи посадових обов’язків, плани розміщення та впровадження, проведені тренінги

- Переглянуто й визначено стратегічні напрямки розвитку ДПтС в контексті розвитку служби пробації.

- Забезпечено ширші повноваження та більшу незалежність від керівництва в системі управління на загальновідомчому рівні та на рівні підрозділів (виконання покарань).

- Забезпечено подальшу деполітизацію процесу призначення на керівні посади в ДПтС.

- Забезпечено подальшу демілітаризацію ДПтС.

- Визначено політику якісного виконання ДПтС своїх повноважень, пов’язаних з системою управління ефективністю та всіма кар’єрними рішеннями.

- Забезпечено використання результатів ОЯР під час прийняття на роботу, підвищення, призначення на адміністративну посаду, переведення.

- Забезпечено зв’язок між системою управління ефективністю та схемами мотивації персоналу з конкретними цілями та показниками, взаємосумісними з іншими правоохоронними органами та установами галузі.

- Забезпечено залучення відповідних кандидатів і більш спеціалізованого персоналу (психологів, психіатрів, соціальних робітників, учителів, тренерів із професійної орієнтації, фізичної культури та спорту) до роботи в ДПтС.

- Впроваджено можливість ДПтС (тренувального центру) проводити спеціалізоване навчання персоналу пенітенціарної служби без відриву від виробництва.

- Система навчання персоналу ДПтС ґрунтується на побудові нового типу відносин із ув’язненими і застосуванні динамічнішого підходу до безпеки та порядку.

- Впроваджено річні навчальні програми та ґрунтовну методику навчання; забезпечено регулярне навчання для всіх співробітників пенітенціарних установ, проведення спеціальних тренінгів для персоналу, який працює з окремими категоріями ув’язнених.

- Визначено навчальні курси для персоналу пенітенціарних установ, офіцерів служби пробації, правників (юристів, суддів, прокурорів, міліціонерів тощо), узгоджено навчальні програми та курси.

- Забезпечено можливість навчання он-лайн і дистанційного навчання.

- До основних навчальних тем включено вивчення міжнародних стандартів дотримання прав людини (зокрема, попередження та ефективне розслідування випадків жорстокого поводження), етичні правила й дисциплінарні вимоги, інформаційні технології, психологію, бюджетне й фінансове управління, основи комунікації.

- Наявність професійної мережі тренерів-викладачів, включаючи тренерів-викладачів із регіонів.

- Залучення досвідчених практикуючих співробітників пенітенціарної системи, зокрема європейських та міжнародних експертів, у якості тренерів-викладачів на постійній основі.

- Забезпечено електронне управління всіма відомчими функціями.

- Забезпечено належний захист інформаційних ресурсів і конфіденційної інформації.

- Забезпечено взаємосумісність інформаційних систем ДПтС з системами інших державних і недержавних суб’єктів.

- Забезпечено функціонування автоматичної системи зворотного зв’язку оцінки якості послуг з боку користувачів.

2. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних інструкцій і тренувальних модулів (для спеціалізованої підготовки без відриву від виробництва) з приводу нової системи управління Пенітенціарною службою ДПтС / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо внутрішньої та зовнішньої комунікації ДПтС. Розробка, застосування та регулярний перегляд комплексної комунікаційної політики ДПтС / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, підготовані інструкції, підготовані звіти
4. Впровадження дорожньої карти для розробки інформаційних систем (ІС). Забезпечення належного функціонування інформаційних систем для управління ДПтС, у тому числі системи для роботи зі справами в’язнів ДПтС / Прийняті рішення, дорожня карта, надано техніко-економічне обґрунтування підписані меморандуми про взаєморозуміння, встановлено програмного та апаратного забезпечення, проведені тренінги підготовані звіти, розроблені інструкції, практичні посібники, оглядові звіти
11.1.2 Вдосконалення етичних та дисциплінарних правил й механізмів внутрішнього контролю 1. Перегляд етичних та дисциплінарних правил для працівників пенітенціарної служби, процесуальних та інших відповідних нормативних документів ДПтС, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Встановлено чіткі й передбачувані дисциплінарні правила, забезпечено доступність, об’єктивність і послідовність практики ДПтС.

- Забезпечено можливість застосування й ефективність дисциплінарних правил у випадку порушення закону,забезпечено послідовне, чітке й передбачуване провадження по відношенню до співробітника пенітенціарної установи.

- Забезпечено застосування принципу пропорційності під час прийняття рішення щодо необхідності застосування покарання і визначення виду покарання.

- Забезпечено настання дисциплінарної відповідальності за повторне чи серйозне порушення етичних вимог, у практичних інструкціях надано детальні послідовні пояснення відповідних зв’язків.

- Впроваджено систему подання скарг проти співробітників пенітенціарних установ і систему онлайн-звітування до ДПтС. Забезпечено надання ув'язненим повної інформації про механізми подання скарг.

- Забезпечено публічний доступ до аналітико-статистичних даних щодо дисциплінарної практики ДПтС.

- Забезпечено належний рівень незалежності інспекторів у рамках пенітенціарної системи.

- Встановлено відповідальність інспекторів за невиконання своїх повноважень, ігнорування потенційних чи наявних порушень.

- Впроваджено ефективний механізм розслідування справ, розгляду індивідуальних скарг із дисциплінарних справ та застосування антикорупційних заходів у межах ДПтС.

- Забезпечено поєднання методів обговорення та заохочень/покарань під час проведення дисциплінарного контролю та внутрішніх перевірок.

- Забезпечено аналіз і використання звітів інспекторів для зворотного зв’язку з керівництвом пенітенціарних установ для вдосконалення нормативно-правової бази й політики управління, а також порядок реалізації відповідних заходів.

- Забезпечено регулярне написання звітів за результатами внутрішнього моніторингу та висновків за результатами зовнішнього моніторингу з боку уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму й громадських організацій.

2. Регулярне оновлення та коментування Кодексу етики для працівників пенітенціарної служби ДПтС / Прийняті рішення, зроблені публікації
3. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних інструкцій і тренувальних модулів (для спеціалізованого навчання без відриву від виробництва) з питань дисциплінарної відповідальності ДПтС / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації
4. Забезпечення належного функціонування інтернет-системи подання скарг на дії співробітників ДПтС. Проведення інформаційних кампаній серед ув’язнених щодо права подавати скарги на жорстоке поводження ДПТС / Прийняті рішення, встановлено програмне забезпечення, проведені тренінги, підготовані практичні посібники, оглядові звіти, інформаційні матеріали (листівки)
5. Публікація та аналіз статистичних даних щодо дисциплінарних проваджень у Річному звіті ДПтС ДПТС / Підготовані звіти
6. Впровадження нормативно-правової бази щодо ролі й повноважень внутрішніх перевірок. ДПТС, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів, підготовані інструкції

Напрямок діяльності

11.2 Підвищення безпеки в пенітенціарних установах і попередження жорстокого поводження через індивідуалізований підхід до ув’язнених, застосування управління ризиками та здійснення зовнішнього контролю

11.2.1 Впровадження індивідуалізованого підходу до відбування покарання, вжиття заходів для управління ризиками й збільшення безпеки в пенітенціарних установах 1. Перегляд нормативно-правової бази щодо індивідуального підходу до відбування покарання ДПтС, КВІ, Мін’юст, ГПУ, ВСУ, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

- Забезпечено призначення покарання з урахуванням психологічної оцінки засуджених, класифікації та розподілу правил, що нададуть пенітенціарній службі та службі пробації ширші повноваження з цього питання.

- Впроваджено директиви щодо призначення покарань із чіткими цілями та межами покарань, які може запросити прокуратура залежно від вчиненого злочину та профілю порушника.

- Посилено розробку індивідуальних планів відбування покарань, прогресивної моделі системи відбування покарань забезпечено підтримку впровадження кримінологічних когнітивних (поведінкових) програм та модулів для роботи з вразливим категоріями ув’язнених.

- Запроваджено комплексні індивідуальні плани відбування покарань із запропонованими заходами для усунення наявних ризиків.

- Управління ризиками виступає в ролі основного інструменту розробки й реалізації політики ДПтС; впроваджено інструменти оцінювання з системою кількісних показників, пов’язаних із критеріями відповідності кожній програмі заходів.

- Забезпечено періодичний перегляд справ у такій послідовності: здійснення оцінювання, розробка плану виконання покарання, виконання покарання, перегляд і реалізація.

- Забезпечено практичне й ефективне застосування динамічної моделі безпеки.

- Забезпечено проведення регулярного ретельного аналізу кількості і розміщення наглядачів у пенітенціарних установах; забезпечено оптимізацію персоналу пенітенціарних установ для встановлення необхідного співвідношення між кількістю співробітників і засуджених; підвищення кількості наглядачів із дотриманням гендерного балансу.

- Оптимізовано систему позмінної роботи наглядачів (відмова від 24-годинної зміни).

- Створено умови для успішної боротьби з неформальною тюремною ієрархією та насильством і залякуванням у пенітенціарних установах завдяки посиленню статичних і динамічних елементів безпеки, а також завдяки кращій взаємодії між персоналом і ув’язненими шляхом вдосконалення навичок комунікації.

- Встановлено чіткі й прозорі дисциплінарні процедури для ув’язнених і забезпечено належне ведення дисциплінарних записів і особових справ; забезпечено інформування ув'язнених щодо їхнього права оскаржувати дисциплінарні рішення перед незалежним органом.

- Чітко визначено роль медичного персоналу, не допускаються зловживання ним при застосуванні до засудженого дисциплінарних методів.

2. Розробка директив щодо призначення покарання ДПтС, КВІ, Мін’юст, ГПУ, ВСУ, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо методів оцінювання ризику і потреб ув’язнених. Впровадження, застосування, регулярний перегляд та оновлення інструментів оцінювання та класифікації систем безпеки для різних категорій ув’язнених ДПТС / Прийняті рішення, підготовані звіти, посібники й види інструментів оцінювання, тренувальні посібники
4. Перегляд заходів безпеки із застосуванням динамічнішого підходу. Перегляд стандартів діяльності, внутрішніх правил і процедур допуску, внутрішньої дисципліни, звітування про виявлення порушень і здійснення контролю, використання сили, організації змін та розподілу персоналу тощо. Перегляд процедур та деталізація процесу розміщення в одиночній камері з дисциплінарних міркувань ДПтС / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблені інструкції, стандарти діяльності, проведені тренінги
11.2.2 Розробка механізмів боротьби і попередження жорстокого поводження у пенітенціарних установах шляхом здійснення зовнішнього нагляду та незалежного моніторингу 1. Розробка й регулярне оновлення Національного плану дій проти застосування тортур ДПтС, Мін’юст, ГПУ, ВРУ / Прийняті рішення, підготовані звіти

- Розроблено інформаційні пам’ятки для ув’язнених із переліком їхніх прав у простій, доступній для розуміння формі (перелік прав відповідними мовами; спеціальна версія для неповнолітніх і інших категорій).

- Забезпечена автоматична відеозйомка усіх затриманих осіб (перший допит); забезпечено регулярну систематичну фіксацію застосування сили або спеціальних засобів у пенітенціарних установах.

- Запроваджено обов’язок фіксувати за можливості всі проблеми зі здоров’ям ув’язненого.

- Запроваджено чітку й передбачувану систему розгляду скарг ув’язнених; створено інструмент подання скарг на співробітників пенітенціарної служби он-лайн, а також впроваджено систему звітування перед ДПтС щодо розгляду; забезпечено широке інформування ув’язнених щодо механізмів подання скарг.

- Забезпечено чіткий контроль за розглядом кожної скарги щодо жорстокого поводження в пенітенціарних установах через подання офіційних запитів, проведення обов’язкового медичного обстеження, фіксацію медичних даних через електронну систему, документування розслідування та повідомлення скаржників.

- Інституціоналізовано зобов’язання керівництва попереджувати й вирішувати проблеми, пов’язані з насильством у пенітенціарних установах, у тому числі поведінкою ув’язненого, що порушує закон, обов’язкове звітування про підтверджені чи ще не доведені випадки залякування/насильства та належне розслідування всіх інцидентів.

- Вдосконалено умови конвоювання: чіткі інструкції нагляду/конвоювання до тюремних відділень лікарень.

- Вдосконалено професійні вміння медичного персоналу пенітенціарних установ і навички міжособистісної комунікації.

- Забезпечено індивідуальне оцінювання ризиків щодо кожного ув’язненого (динамічні заходи безпеки) та запроваджено індивідуалізовані плани виконання покарань.

- Забезпечено проведення цільових заходів, залежно від категорії ув’язнених (довічне ув’язнення тощо).

- Встановлено чітке й передбачуване зобов’язання системи пенітенціарних установ співпрацювати з усіма органами зовнішнього контролю.

- Забезпечено тривале (з року в рік) фінансування та виділення коштів для національного превентивного механізму.

2. Розробка й проведення широких інформаційних кампаній серед ув’язнених щодо їхніх прав ДПтС, правоохоронні органи / Прийняті рішення, підготовані інформаційні матеріали, публікації
3. Створено Єдиний реєстр ув’язнених і системи відеозапису всіх осіб, які утримуються під вартою Правоохоронні органи / Закуплено програмне й апаратне забезпечення, розроблені посібники, проведені тренінги, підготовані звіти
4. Забезпечення належного функціонування механізму незалежного зовнішнього моніторингу, у тому числі, національного превентивного механізму ДПтС, правоохоронні органи, Уповноважений ВРУ з прав людини, громадські організації / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, підготовані звіти, проведений моніторинг розроблені практичні інструкції, проведені бесіди, надано зразки, проведені тренінги

Напрямок діяльності

11.3 Полегшення реабілітації та соціальної реінтеграції ув’язнених завдяки покращенню умов тримання під вартою

11.3.1 Подальше вирішення проблеми переповненості пенітенціарних установ, вдосконалення тюремної інфраструктури і залучення приватного сектору 1. Вдосконалення стану будівель в окремих пенітенціарних установах ДПтС, Мін’юст / Прийняті рішення, надано техніко-економічне обґрунтування, проведено державні закупівлі

- Пенітенціарна політика та розвиток законодавства лежить в основі вирішення проблеми переповненості пенітенціарних установ та допомоги в реабілітації ув’язнених.

- Органи державної влади мають доступ і використовують інформацію про фактори, що лежать в основі переповненості пенітенціарних установ і отримують стратегічне керівництво під час вибору методів вирішення цієї проблеми.

- Надано прогнози щодо необхідних спроможностей пенітенціарних установ та їхньої структури і виду, підкріплені результатами досліджень і відображені у відповідній політиці.

- Забезпечено практичний й ефективний перехід від бараків-гуртожитків до блочного розташування, збільшення середньої житлової площі на одного ув’язненого, впроваджено сучасні технології безпеки та телекомунікаційна система, подальший розвиток системи «домів на півшляху», окремі установи для неповнолітніх і молодих правопорушників.

- Забезпечено більше застосування публічно-приватного партнерства у наданні послуг конвоювання, електронного моніторингу, надання роботи ув’язненим і інших послуг.

- Посилено конкуренцію між різними постачальниками послуг.

- Забезпечено мотивування приватних постачальників, наприклад, шляхом надання субсидій фермерам за наймання робочої сили в пенітенціарних установах.

- Розроблено рейтингову систему, починаючи від «зразкових тюрем», які демонструють надзвичайно високий рівень ефективності до «тюрем із низьким рівнем ефективності»; рейтинг встановлюється на основі фінансових показників і результатів, які визначають рівень ефективності відносно поставлених цілей.

2. Створення спеціальних пенітенціарних установ для окремих категорій ув’язнених, у тому числі, для неповнолітніх ДПтС, Мін’юст / Прийняті рішення, надано техніко-економічне обґрунтування, проведено державні закупівлі
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо публічно-приватних партнерств у пенітенціарних установах ДПтС, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Впровадження системи рейтингу пенітенціарних установ ДПтС / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
11.3.2 Вдосконалення охорони здоров’я в пенітенціарних установах 1. Розробка нової концепції охорони здоров’я в пенітенціарних установах. Перегляд порядку набору медичного персоналу до пенітенціарних установ з огляду на нову концепцію. Забезпечення механізму співпраці з Міністерством охорони здоров’я (МОЗ). ДПтС, Мін’юст, МОЗ / Прийняті рішення, розроблені документи концепції, підготовані звіти, підписані меморандуми про взаєморозуміння, підготовлено техніко-економічне обґрунтування, контракти, описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги

- Політику охорони здоров’я в пенітенціарних установах інтегровано до національної політики охорони здоров’я.

- Забезпечено практичне й ефективне застосування стандартизованих процедур, процесів і протоколів охорони здоров’я, як частини процесу переведення усього медичного персоналу пенітенціарних установ у підпорядкування Міністерству охорони здоров’я.

- Забезпечено більший захист медичного персоналу як законодавчо, так і на практиці; інституціалізовано принцип професійної незалежності медичного персоналу пенітенціарних установ та гарантії конфіденційності обстежень.

- Встановлено чіткі й передбачувані настанови для медиків, які працюють у пенітенціарних установах і потребують розвитку спеціальних навичок (засад медичної етики, ведення медичних записів і документації, документування й визначення проблем зі здоров’ям, проведення медичних обстежень, методів спілкування з особами, які, можливо, зазнали поганого поводження, попередження суїцидів, зменшення шкідливих наслідків від вживання наркотиків тощо).

- Програми лікування адаптовано до потреб кожної категорії ув’язнених (особливо, жінок і неповнолітніх).

2. Перегляд стандартів діяльності при лікуванні пацієнтів з інфекційними хворобами (туберкульоз, ВІЛ, гепатит тощо). Проведення інформаційних кампаній ДПтС / Прийняті рішення, розроблені стандарти діяльності, підготовані звіти, інформаційні матеріали (листівки)
3. Перегляд стандартів надання психіатричної допомоги, залежно від категорії ув’язненого ДПтС / Прийняті рішення, розроблені стандарти діяльності, підготовані звіти
4. Перегляд стандартів боротьби з обігом наркотиків в тюрмах та зменшення шкідливих наслідків від їх вживання. ДПтС / Прийняті рішення, розроблені стандарти діяльності, підготовані звіти
5. Розробка практичних посібників і тренувальних модулів з нової політики та стандартів діяльності з охорони здоров’я у пенітенціарних установах. ДПтС / Прийняті рішення, розроблені практичні посібники, проведені тренінги, зроблені публікації
6. Розробка й пілотне впровадження програм на базі нової політики та стандартів діяльності. ДПтС / Прийняті рішення, підготовані звіти, документи для акредитації програм
11.3.3 Вдосконалення соціальної, виховної та психологічної підтримки ув’язнених 1. Перегляд політики підбору персоналу в пенітенціарних установах для залучення до персоналу вчителів, соціальних працівників і психологів ДПтС / Прийняті рішення внесені зміни до нормативно-правових актів

- Впроваджено політику підбору персоналу та найму співробітників для залучення до пенітенціарних установ учителів, соціальних працівників і психологів.

- Впроваджено регулярне оцінювання потреб ув’язнених як основи політики управління пенітенціарними установами.

- Система професійного навчання доповнює й об’єднує принципи підбору персоналу і змінює порядок призначення на посаду.

- Розроблено й розпочато нові, фінансовані коштом держави програми професійного навчання та інші навчальні й реабілітаційні програми.

- Забезпечено залучення усіх ув’язнених до програм професійного навчання або інших навчальних і реабілітаційних програм з періодичністю раз на тиждень.

- Забезпечено чітке й передбачуване нормативне регулювання занять поза межами камери та положень щодо можливостей ув’язнених підтримувати зв’язок із зовнішнім світом.

- Програми цільових занять поза межами камери розроблені відповідно до потреб кожної категорії ув’язнених (дорослі затримані та засуджені; ув’язнені, що відбувають довічне позбавлення волі; засуджені, які утримуються в спеціальних умовах підвищеної безпеки й контролю; ув’язнені жінки; неповнолітні тощо).

- Впроваджено систему заохочень і моделі співпраці для залучення приватних підприємств до наймання робочої сили в пенітенціарних установах; забезпечено проведення регулярних інформаційних форумів для місцевих підприємців.

- Забезпечено практичне й ефективне застосування публічно-приватних партнерств у пенітенціарних установах.

- Забезпечено регулярне залучення громадських організацій до проведення важливих заходів і роботи як із затриманими особами, так і з ув’язненими, при цьому гарантовано тривалість програм підготовки до звільнення без надмірного покладання відповідальності на громадські організації та інших третіх осіб, які функціонують виключно на основі проектного фінансування.

- Полегшено процедури здійснення державних закупівель та надання субсидій, впровадження податкових чи інших заохочень для активнішого залучення громадських організацій до роботи з реабілітації, ресоціалізації та реінтеграції засуджених.

2. Забезпечення належного функціонування системи професійного навчання ув’язнених ДПтС / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Розробка й пілотне впровадження програм з підготовки до звільнення. Проведення оцінювання й перегляду пілотних програм з управління пенітенціарними установами, розробка підґрунтя для їхнього впровадження на всеукраїнському рівні з урахуванням і аналізом регіональних особливостей ДПтС / Прийняті рішення, підготовані звіти, проведені дослідження, підготовані документи для акредитації програм, дорожня карта нової програми
4. Перегляд нормативно-правової бази щодо публічно-приватних партнерств ДПтС, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів

Напрямок діяльності

11.4 Вдосконалення системи реабілітації та попередження злочинів шляхом створення служби пробації та застосування альтернативних видів покарань

11.4.1 Зменшення кількості покарань, пов’язаних із позбавленням волі та удосконалення нормативно-правової бази щодо призначення покарання 1. Розробка Концепції розвитку служби пробації ДПтС, кримінально-виконавча інспекція (КВІ), Мін'юст, прокуратура, ВСУ / Оновлена Концепція

- Впроваджено загальні принципи пробації із урахуванням потреб як суспільної безпеки, так і цілей реабілітації та соціальної інтеграції.

- Внесено зміни до законодавства стосовно підстав умовно-дострокового звільнення.

- Законодавчо визначено порядок функціонування комісій з умовно-дострокового звільнення (для неповнолітніх та дорослих).

- Впроваджено практику умовно-дострокового звільнення на початку строку відбування покарання на основі законодавчо визначеного порядку, послідовної судової практики та спеціальних програм підготовки до звільнення.

- Розширено список обов’язкових заходів, які застосовуються в рамках пробації, зокрема громадські роботи.

- Суддям забезпечено право на власний розсуд призначати громадські роботи або інші обов’язкові заходи у разі порушення умов відбування альтернативних видів покарання.

- Розроблено, запроваджено та переглянуто засади реабілітації та соціальної інтеграції окремих категорій осіб, зокрема, правопорушників, ув’язнених осіб, колишніх ув’язнених. Внесені зміни до Кримінального кодексу України, які зобов’язують ці категорії осіб виконувати відповідні програми.

2. Перегляд нормативно-правової бази з метою впровадження нагляду з боку органу пробації за особами, звільненими умовно-достроково Мін'юст, ДПтС, КВІ, прокуратура, ВСУ, ВРУ / Внесення змін до нормативних документів, розроблено практичні рекомендації
3. Розробка методичних рекомендацій щодо визначення міри покарання Вищі спеціалізовані суди, НШС, Мін'юст, ДПтС, КВІ, ГПУ, ВРУ / Внесення змін до нормативних документів, розроблено практичні рекомендації
4. Перегляд повноважень суддів з метою надати органу пробації обов’язкового характеру та при прийнятті рішень у випадках порушення умов відбування альтернативних видів покарання
5. Розробка, поширення і регулярне оновлення практичних посібників і навчальних модулів для суддів та інших учасників щодо засад пробації та інституційної розбудови органу пробації ВССУ, НШС / Постанови, інструкції
11.4.2 Внесення змін до нормативно-правової бази та підзаконних актів для забезпечення діяльності служби пробації 1. Виконання Робочого плану, визначення мети Концепції з зазначенням коротко-, середньо-, та довготермінових цілей та завдань; створення системи моніторингу та оцінювання; визначення заходів, відповідальних за реалізацію, термінів виконання, очікуваних результатів та показників ефективності Мін’юст, ДПтС, КВІ/ Робочий план, постанови, зміни до підзаконних актів, навчальні візити

- Розроблено організаційну структуру національного органу пробації, а також установ та підрозділів, що входять до її складу, визначено їх обов’язки та повноваження.

- Визначено статус підрозділів, відповідальних за пробацію, у складі Державної пенітенціарної служби України.

- Застосовується підхід на основі об’єктивних показників при визначенні потреб та плануванні необхідної фінансової та технічної підтримки пробації.

- Окремо від приміщень правоохоронних органів та пенітенціарних установ обладнано приміщення підрозділів служби пробації (кімната для проведення індивідуальних бесід, телефонний зв'язок, комп’ютерна техніка), які відповідають законодавчо закріпленим вимогам.

- Визначено потреби в ІТ-забезпеченні, підготовлено перелік необхідного програмного забезпечення та розроблено бізнес-план.

- Підписано міжвідомчі угоди (акти) щодо об’єму та категорій даних стосовно суб’єктів пробації, які передаються як за погодженням, так і без.

- Підрозділи органу пробації забезпечені технічним обладнанням; розроблено пілотне програмне забезпечення та складено перелік змін до законодавства та нормативних актів щодо використання персональних даних та нового програмного забезпечення (ПЗ).

- Впроваджено практичне та ефективне застосування ПЗ, зокрема базову систему індивідуальної роботи зі справами, а також базу даних результатів оцінки ризиків та потреб.

- Підвищено сумісність інформаційної системи органу пробації та інформаційних систем інших установ галузі (ДПтС, прокуратура, суди, судові виконавці) та правоохоронних органів (слідчих органів, міграційної та прикордонної служб, служби безпеки).

- Наукові установи ДПтС проводять регулярний аналіз результатів оцінки потреб і ризиків порушників щодо яких здійснюється нагляд, надають методичні рекомендації з урахуванням узагальненої інформації.

- Вивчено громадську думку щодо необхідності залучення місцевих громад для сприяння роботі з суб’єктами пробації.

- Залучено органи місцевого самоврядування до створення та функціонування установ пробації.

- Створено систему інформування місцевих громад та органів державної влади про діяльність та розвиток системи пробації;

- Сформовано громадську думку щодо впливу результатів діяльності служби пробації на безпеку суспільства.

- Проведено інформаційні акції, спрямовані на інформування суспільства про мету та перспективи розвитку пробації в Україні, налагоджено співпрацю з місцевими та центральними ЗМІ.

- Встановлено зв’язки зі службами пробації країн ЄС та сусідніх держав.

- Створено систему он-лайн опитування для оцінювання рівня задоволеності осіб діяльністю служби пробації

2. Розробка організаційної структури органу пробації та визначення статусу підрозділів органу ДПтС, КВІ, Мін’юст / організаційна структура, нормативні акти та методичні рекомендації
3. Розроблення бізнес-плану для визначення фінансових потреб служби пробації та доступних джерел фінансування ДПтС, КВІ / Бізнес-план
4. Створення у підрозділах ДПтС офісів пробації з відповідною технічною базою Мін’юст, Мінфін, ДПтС, КВІ / Постанови, зміни до нормативних актів. Вимоги до офісів, перелік новостворених офісів
5. Впровадження Інформаційної стратегії, яка визначатиме порядок отримання та захисту персональних даних правопорушників, порядок зберігання даних та міжвідомчий обмін інформацією. Пілотний проект в рамках впровадження Інформаційної стратегії ДПтС, КВІ, Мін’юст / Інформаційна стратегія, ІТ бізнес-план, міжвідомчі угоди, плани реалізації, звіти
6. Створення державної бази даних/реєстру для роботи із правопорушниками, у тому числі для проведення оцінки ризиків Мін’юст, МВС, ГПУ, СБУ, ДПС, Мінсоцполітики, ДПтС, КВІ / Відповідна база даних