Рада з питань судової реформи

Розділ 10. Підвищення рівня ефективності роботи судових та правоохоронних органів в боротьбі з організованою злочинністю та випадками корупції

У той час як ґрунтовний комплекс заходів в галузі боротьби з корупцією вже запропонований в Антикорупційній Стратегії, додатковий наголос у ній був зроблений на значний внесок сектору правосуддя та інших суміжних інститутів до боротьби з корупцією. Зокрема, слід розробити внутрішні механізми посилення відповідальності та протидії корупції в судовій системі та органах прокуратури, як невід’ємних елементів інституційного розвитку цих двох ключових суб’єктів галузі. Крім того, окремий розділ передбачатиме конкретні кроки із надання прокуратурі, судовій владі та іншим суб’єктам галузі повноважень для ефективного розслідування та виявлення випадків корупції. Надалі більша увага приділятиметься проведенню досліджень, аналізу та управлінню ризиками для виявлення злочинів і розробки політики попередження таких злочинів. Результати зазначених досліджень, аналізу та управління ризиками будуть застосовуватися для більш дієвого процесуального керівництва прокурорами здійснення розслідування органами досудового слідства та посиленням міжвідомчої співпраці для виявлення та запобігання злочинності на національному та міжнародному рівнях. Крім того, необхідно вдосконалити матеріальну та процесуальну законодавчу базу задля наближення українського законодавства до стандартів ЄС у сфері боротьби з організованою злочинністю. Спільні стандарти матеріального і процесуального кримінального права також полегшать судову співпрацю в кримінальних справах, сприяючи встановленню тіснішої співпраці між Євроюстом, іншими установами та країнами членами ЄС.

Список скорочень
БПД Безоплатна правова допомога
ВАСУ Вищий адміністративний суд України
ВГСУ Вищий господарський суд України
ВКДКА Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКП Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВНЗ Вищі навчальні заклади
ВРУ Верховна Рада України
ВРЮ Вища рада юстиції
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
ВСУ Верховний Суд України
ГПУ Генеральна прокуратура України
ДБР Державне бюро розслідувань
ДПтС Державна пенітенціарна служба
ДСА Державна судова адміністрація
ДФС Державна фіскальна служба
ЄОСВ Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КДКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
КМ РЄ Комітет Міністрів Ради Європи
КМУ Кабінет Міністрів України
КЦНПД Координаційний центр з надання правової допомоги
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін’юст Міністерство юстиції України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
НААУ Національна асоціація адвокатури України
НАБУ Національне антикорупційне бюро України
НАПУ Національна академія прокуратури України
НАПрНУ Національна академія правових наук України
НШСУ Національна школа суддів України
ОПВ Орган управління приватних виконавців
ОЯР Оцінка якості роботи
РАУ Рада адвокатів України
РПУ Рада прокурорів України
РСУ Рада суддів України
СОД Спеціальні оперативні дії
ЦВПД Центр з надання вторинної правової допомоги
ЦПКА Центр підвищення кваліфікації адвокатів
Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності

10.1 Підвищення ефективності завдяки чіткому визначенню повноважень кожного органу при проведенні досудового розслідування

10.1.1 Чітке визначення обов’язків і повноважень кожного органу, що бере участь у досудовому розслідуванні 1. Перегляд нормативно-правової бази щодо органів, які беруть участь у досудовому розслідуванні ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти

- Забезпечено дієвість й ефективність процесуального й дисциплінарного нагляду з боку прокуратури за співробітниками міліції, які проводять досудове розслідування.

- Чітке розмежування повноважень кожного слідчого органу залежно від типу злочину.

Напрямок діяльності

10.2 Розширення можливостей боротьби з організованою злочинністю

10.2.1 Забезпечення більшої спеціалізації, застосування досліджень, аналізу та управління ризиками для виявлення та попередження злочинів 1. Забезпечення належного функціонування спеціальних підрозділів для боротьби з кіберзлочинністю, торгівлею людьми, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю та наркотиками, тероризмом, іншими категоріями злочинів, які здійснюються організованою злочинністю ГПУ / Прийняті рішення, підписані контракти, розроблені описи посадових обов’язків, плани впровадження, проведені тренінги, підготовані практичні посібники, закуплено обладнання для проведення експертиз, технічне обладнання, апаратне та програмне забезпечення

- Створено спеціальні можливості правосуддя та правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю.

- Забезпечено перенесення ключових норм законодавства ЄС до українського законодавства, у тому числі норми та нормативні рішення щодо проведення конфіскації, боротьби з відмиванням грошей, торгівлею людьми та з кіберзлочинністю.

- Створено дослідницько-аналітичні підрозділи у ГПУ, покликані готувати звіти з оцінки ризиків, визначати загрози й напрямки діяльності для спеціалізованих підрозділів із боротьби з організованою злочинністю.

- Забезпечено регулярне оновлення та обмін звітами з оцінки ризиків між уповноваженими державними органами, європейськими та міжнародними партнерами.

- Забезпечено наявність постійного зворотного зв’язку між дослідницько-аналітичними підрозділами та спеціалізованими підрозділами з боротьби з організованою злочинністю.

- Здійснюється оцінювання ризиків для визначення цілей розвідувальних операцій та оперативно-розшукових діяльності.

- Впроваджено відповідні методи та забезпечено експертно-криміналістичні засоби для боротьби з організованою злочинністю, включаючи кіберзлочини, злочини, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей, незаконною торгівлею наркотиками та зброєю, тероризмом тощо.

2. Імплементація Acquis ЄС у сфері боротьби з організованою злочинністю ГПУ, ВРУ, Мін’юст / Прийняті рішення, внесені зміни до нормативно-правових актів, запозичені норми законодавства
3. Розробка й регулярний перегляд стандартних оперативних дій (СОД) для кожної категорії злочинів, вчинених організованою злочинністю, у тому числі проведення операцій під прикриттям, залучення ефективних об’єднаних слідчих груп (ОСГ), розробка процедури вирішення юридичних питань ГПУ / Прийняті рішення, підготовані звіти, розроблені СОД
4. Регулярне складання звітів з оцінки ризиків, де містяться рекомендації із вдосконалення методів боротьби з кожною категорією злочинів, що чиняться організованою злочинністю; регулярний перегляд СОД відповідно до результатів оцінки ризиків ГПУ / Зроблені публікації, підготовані звіти, розроблені СОД
5. Розробка, оприлюднення, а також періодичне оновлення практичних посібників та навчальних модулів НАПУ, ГПУ / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації
10.2.2 Розширення співпраці у сфері кримінальних розслідувань на державному та міжнародному рівнях 1. Створення мереж міжнародної співпраці із залученням Євроюсту та інших європейських і міжнародних партнерів ГПУ / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, впровадження планів співпраці (з Євроюстом, Європолом, Інтерполом), підготовані аналітичні звіти

- Налагоджена співпраця та постійний обмін даними між державними та міжнародними партнерами (Євроюстом, іншими органами держав-членів ЄС) у сфері виявлення та попередження злочинів.

- Регулярне залучення «спеціальних оперативних груп», об’єднаних слідчих груп та використання інших засобів з метою розширення міжвідомчої співпраці на державному та міжнародному рівнях.

- Взаємне визнання результатів кримінальної експертизи, експертних оцінок, адміністративних рішень, запитів на екстрадицію в рамках міжнародної співпраці в розслідуванні злочинів.

2. Створення електронних каналів комунікації та їхнє використання задля ефективної взаємодії між українськими та іноземними партнерами з метою боротьби з організованою злочинністю ГПУ, правоохоронні органи / Прийняті рішення, підписані меморандуми про взаєморозуміння, встановлене апаратне та програмне забезпечення, проведені тренінги, розроблено й видано практичні посібники, підготовані оглядові звіти
10.2.3 Розробка механізмів і процедури повернення доходів, отриманих злочинним шляхом 1. Перегляд нормативно-правової бази щодо конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти

- Прийнято відповідні норми кримінального законодавства щодо конфіскації: розширеної без прийняття судового рішення, у третіх осіб; заморожування активів, у відповідності з законодавством ЄС.

- Формалізовано стандарти доказування відповідно до кожного виду процедури конфіскації, при цьому особлива увага приділена чітким та прогнозованим нормам встановлення зворотної відповідальності.

- Між Україною, європейськими установами та країнами-членами ЄС укладено та застосовуються інструменти правової допомоги, використовуються міжнародні канали зв’язку щодо питань, пов’язаних з конфіскацією, заморожуванням та іншими діями стосовно майна, отриманого особами внаслідок злочинної діяльності.

2. Створення служби з питань повернення майна Мін’юст, ВРУ, ГПУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти

Напрямок діяльності

10.3 Ширше застосування принципу стримувань і противаг з метою протидії зловживанням у кримінальному провадженні

10.3.1 Вдосконалення механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю 1. Перегляд нормативно-правової бази щодо розподілу та управління справами ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти

- Запроваджено чіткі, прогнозовані та придатні до застосування правила розподілу справ у прокуратурі та в слідчих органах, забезпечуючи в такий спосіб функціональну незалежність прокурорів і слідчих.

- Запроваджено чіткі, прогнозовані правила застосування правоохоронцями зброї та спеціальних слідчих дій.

- Забезпечення застосування в рамках системи управління ефективністю підходів, заснованих на поєднанні методів обговорення та заохочень/покарань.

- Управління ризиками ефективно використовується як інструмент під час прийняття управлінських рішень в правоохоронних органах.

- Залучення керівників усіх рівнів до застосування механізмів внутрішнього контролю.

2. Перегляд нормативно-правової бази щодо використання летальної та не летальної зброї ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо системи контролю за використанням спеціальних слідчих дій прокуратурою та судами, у тому числі надання дозволу і проведення розвідувальних заходів і операцій під прикриттям ГПУ, Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішення, переглянуті нормативно-правові акти
4. Регулярна підготовка звітів з оцінки ризиків, які містять рекомендації з вдосконалення управління всіма підрозділами правоохоронної системи ГПУ /Прийняті рішення, підготовані звіти

Напрямок діяльності

10.4 Підвищення ефективності та результативності боротьби з корупцією шляхом розвитку цільових та спеціалізованих інституцій

10.4.1 Розвиток спроможності прокуратури та судової системи з розгляду корупційних справ, у тому числі резонансних 1. Забезпечення належного функціонування спеціальних підрозділів прокуратури для розслідування корупційних справ, особливо резонансних ГПУ, НАБУ / Прийняті рішення, підготовані контракти, описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги, видані практичні посібники, інструкції, надано технічне обладнання для проведення експертизи та інших цілей, встановлене апаратне та програмне забезпечення

- Забезпечено на законодавчому рівні та на практиці належний рівень захисту прокурорів та суддів, які розглядають корупційні справи, від будь-якого тиску.

- Сумісна ІС між прокуратурою, судовою владою та правоохоронними органами, які розслідують або розглядають корупційні справи.

- Забезпечено інтернет-доступ до інформації щодо успішних чи невдалих випадків судового переслідування за вчинення корупційних дій.

- Аналітико-дослідницькі підрозділи прокуратури регулярно вносять пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази та практики для виправлення недоліків, виявлених завдяки аналізу невдалих спроб судового переслідування корупційних дій при скоєнні окремих видів злочинів.

2. Належне функціонування спеціальних колегій суддів для розгляду корупційних справ, особливо резонансних ЄОСВ, НАБУ, РСУ, ВСУ, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, районні суди, ДСУ / Прийняті рішення, підготовані контракти, описи посадових обов’язків, плани розміщення, проведені тренінги, видані практичні посібники, інструкції
3. Перегляд нормативно-правової бази щодо захисту прокурорів від неналежного тиску під час ведення корупційних справ ГПУ, РСУ, НАБУ Мін’юст, ВРУ / Прийняті рішенні, внесені зміни до нормативно-правових актів
4. Розробка, поширення та регулярне оновлення практичних інструкцій та тренувальних модулів для прокурорів та суддів, які розслідують або розглядають корупційні справи ГПУ, НАБУ тренінгові центри та профільні академії / Прийняті рішення, проведені тренінги, зроблені публікації
5. Аналіз і публікація статистичних даних щодо винесених вироків і судового розгляду корупційних справ у Річному звіті діяльності прокуратури та судової системи ГПУ, НАБУ / Підготовані звіти

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 8 – 11

 1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених у рамках системи управління ефективністю Прокуратури або зовнішніми спостерігачами) свідчить про зростання суспільної довіри до Прокуратури зокрема і/або до кримінальної юстиції в цілому (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р.- зростання на 25%).
 2. Проведення моніторингового контролю кримінальних проваджень зовнішніми спостерігачами свідчить про підвищення рівня справедливості у судовому провадженні (дата початку: 2015 р.).
 3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ у кримінальних провадженнях (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
 4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ ЄСПЛ, що встановлюють розбіжності практики українських судів у застосуванні національного законодавства або недостатню незалежність і неупередженість суду, недостатню справедливість кримінального провадження й дотримання права на захист, недотримання вимоги «розумного терміну» (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р).
 5. Покращення показника реалізації спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (вихідні дані: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені, наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%.
 6. Щорічне зменшення на 20% даних КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України в кримінальному провадженні (дата початку: 2015 р.).
 7. Щорічне зростання на 5% випадків застосування домашнього арешту, електронного спостереження та інших форм альтернативної застави як складової частини системи попереднього ув’язнення (дата початку: згідно публікації щорічної статистики з відповідного питання).
 8. Щорічне зменшення на 5% загальної тривалості кримінальних проваджень (з моменту пред’явлення обвинувачення до винесення остаточного рішення) (дата початку: 2014 р.; відповідно до середньої тривалості минулого року).
 9. Розроблено індивідуальні плани відбування покарань (вихідні дані: частина кількості відповідних справ у визначений період часу; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 20% справ; очікуваний результат на 2018 р.- 30%; очікуваний результат на 2020 р.- 40%).
 10. Розроблено досудові звіти (вихідні дані: частина кількості відповідних справ у визначений період часу; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – 20% справ; очікуваний результат на 2018 р.- 30%; очікуваний результат на 2020 р.- 40% ).
 11. Робота надається принаймні 50% усіх ув’язнених (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого (напр., неповнолітні, жінки тощо).
 12. Принаймні 20% правопорушників залучені до професійно-навчального процесу (ПНП) або до інших навчальних та реабілітаційних програм (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого).
 13. Щорічне зменшенні на 5% випадків повторного скоєння протиправних дій порушниками, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням (дата початку: пропорційно у відповідний час; цілі необхідно визначати залежно від типу пенітенціарної установи та категорії/профілю ув’язненого (напр., неповнолітні, жінки тощо).
 14. Покращиться рейтинг України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов’язаних із ефективністю покращень у судовій системі, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!