Рада з питань судової реформи

РОЗДІЛ 1. Забезпечення незалежності, безсторонності та неупередженості суддів. Оптимізація суддівського врядування та системи кар’єрного просування

Для зміцнення позицій судової гілки влади необхідно зосередитись на удосконаленні стратегічного планування, посиленні фінансових та комунікаційних можливостей системи суддівського самоврядування. У той час як впорядкування судової системи може розпочатися в рамках невідкладних кроків, увесь процес, окрім короткотермінових реформ, потребуватиме серйозних ініціатив у сфері нормотворчості та інституційної побудови. У зв’язку з цим, на стратегічному та робочому рівнях будуть створені окремі структури, які опікуватимуться стратегічним плануванням та питаннями розвитку законодавства, бюджетним та фінансовим управлінням, забезпеченням якості та ефективності правосуддя, питаннями етики та дисциплінарної відповідальності. Окрім того, планується створення Єдиного органу управління судової влади (ЄОСВ) з функціями ВРЮ, ВККС і частково РСУ.

Ці структури забезпечуватимуть єдність та ефективність суддівського корпусу у висловленні позицій щодо законодавчих ініціатив, які прямо стосуються здійснення правосуддя, щодо адекватного надання та розподілу фінансових ресурсів, а також зв’язків з громадськістю. Подальші кроки будуть спрямовані на консолідацію систем управління фінансами та бюджетами судів, зокрема, шляхом створення спеціальних фінансових структур для підтримки всіх судів у межах відповідного апеляційного округу. На додачу до цього, буде спрощено доступ ЗМІ та громадськості до інформації стосовно судових засідань, інших суддівських заходів та процесів, що забезпечить підвищення прозорості роботи судових органів. Такі зміни суттєво вплинуть на налагодження відносин між суддівським корпусом та іншими гілками влади, а також суспільством у цілому.

Список скорочень
БПД

Безоплатна правова допомога

ВАСУ

Вищий адміністративний суд України

ВГСУ

Вищий господарський суд України

ВКДКА

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ВККСУ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

ВКП

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури

ВНЗ

Вищі навчальні заклади

ВРУ

Верховна Рада України

ВРЮ

Вища рада юстиції

ВССУ

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ

ВСУ

Верховний Суд України

ГПУ

Генеральна прокуратура України

ДБР

Державне бюро розслідувань

ДПтС

Державна пенітенціарна служба

ДСА

Державна судова адміністрація

ДФС

Державна фіскальна служба

ЄОСВ

Єдиний орган судової влади з функціями ВРЮ, ВККС та іншими

ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини

КДКА

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

КДКП

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури

КМ РЄ

Комітет Міністрів Ради Європи

КМУ

Кабінет Міністрів України

КЦНПД

Координаційний центр з надання правової допомоги

Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України

Мінфін

Міністерство фінансів України

Мін’юст

Міністерство юстиції України

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України

НААУ

Національна асоціація адвокатури України

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України

НАПУ

Національна академія прокуратури України

НАПрНУ

Національна академія правових наук України

НШСУ

Національна школа суддів України

ОПВ

Орган управління приватних виконавців

ОЯР

Оцінка якості роботи

РАУ

Рада адвокатів України

РПУ

Рада прокурорів України

РСУ

Рада суддів України

СОД

Спеціальні оперативні дії

ЦВПД

Центр з надання вторинної правової допомоги

ЦПКА

Центр підвищення кваліфікації адвокатів

Вид діяльності Термін впровадження Критерії результативності Фінансування (сума, грн.)
Кінець 2016 Кінець 2018 Кінець 2020 Заходи Відповідальний орган / Засоби верифікації Результати Державний бюджет Інші джерела

Напрямок діяльності 1.1

Посилення незалежності через досягнення балансу легітимності та ефективності в організаційній структурі суддівського врядування

1.1.1 Досягнення більшої збалансованості між повноваженнями та обов’язками в системі суддівського врядування 1. Перегляд нормативно-правової бази, у тому числі, внесення змін до Конституції України щодо організаційної структури управління судової системи ВРУ, ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), З’їзд суддів, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ ДСА, Мін’юст/ Внесені зміни до нормативно-правових актів

- Органи, які відповідають за формування суддівського корпусу наділені чітко визначеними повноваженнями щодо забезпечення незалежності суду (структурна незалежність) та суддів (функціональна незалежність).

- Оптимізовано кількість органів суддівського врядування, оптимізовані повноваження всіх інших органів управління судової системи з чітким розмежуванням повноважень кожного органу, а також визначеним єдиним органом, відповідальним за розробку стратегічних напрямів діяльності судової влади та їхню реалізацію.;

- Детально проаналізовано питання створення ЄОСВ, шляхом об’єднання функцій і повноважень ВРЮ, ВККСУ та частково РСУ, визначено структуру такого конституційного органу відповідно до його функціонального навантаження.

- Більшість членів органів системи суддівського самоврядування обираються суддями.

- Встановлені прозоріші процедури визначення представницької квоти та призначення делегатів на з’їзд суддів.

- Оптимізовано організаційні форми і діяльність органів суддівського врядування, забезпечене чітке розмежування їх повноважень.

- Органи суддівського врядування наділені чітко визначеними повноваженнями щодо гарантування незалежності суддів, забезпечення діяльності судів та суддів, та представництва їх інтересів, зокрема, повноваженнями щодо представництва судової гілки влади в цілому.

- Вдосконалено систему управління апаратом судів.

- Розширено вимоги, у тому числі етичні, до членів органів суддівського врядування

- Визначено принципи представництва суддів та представників інших правових інститутів (прокурорів, адвокатів, тощо) в складі відповідних органів урядування.

- Знижено вплив інших гілок влади на процес призначення та звільнення суддів.

- Усунено можливості політичного впливу на процедури призначення та звільнення суддів, притягнення їх до відповідальності за законне виконання їхніх обов’язків.

- Забезпечено прозорі механізми внутрішньої системи перегляду професійної придатності із використанням об`єктивних критеріїв та застосуванням справедливих процедур.

- Призначення на посади для забезпечення призначення суддів на посади та переведення суддів відповідно до їхніх професійних досягнень та виключно на конкурсних засадах.

- Забезпечено призначення на посаду судді на безтерміновій основі.

- Мінімізований вплив політичних сил на переведення суддів (призначення у інші суди).

2. Перегляд нормативно-правових актів з метою підвищення рівня представництва суддів в незалежних органах самоврядування інших інститутів ВРУ, ВРЮ, ВККСУ, ДСА, РСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ Мін’юст/ Внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Перегляд нормативно-правових актів з метою забезпечення балансу стримування та противаг між гілками влади при призначенні та звільненні суддів ВРУ, ВРЮ, ВККСУ, ДСА, РСУ, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ, Мін’юст/ Внесені зміни до нормативно-правових актів

Напрямок діяльності 1.2

Збільшення незалежності та прозорості через вдосконалення стратегічного планування, бюджетного та фінансового управління, зв’язків з громадськістю/комунікацій, участь у нормотворчості

1.2.1 Розвиток стратегічного планування та участі у нормотворчому процесі 1. Забезпечення належного функціонування Комітету ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) із стратегічного планування та нормотворчості в межах компетенції ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА/ Прийняті рішення, підготовані звіти

- Запроваджено систему для встановлення відповідності між витратами судової системи та заявленими завданнями, що постають перед судами та суміжними правовими інститутами.

- Заплановані результати, цілі, цільові показники є невід’ємною складовою планування річного бюджету судової системи; плани витрат судів прямо пов’язані з їхнім зобов’язанням досягти певних цілей і вимірюваних результатів.

- Результати застосування механізмів внутрішнього та зовнішнього моніторингу, оцінки та аналітичні звіти засвідчують позитивну динаміку реалізації Стратегії, включаючи адекватний рівень бюджетних і фінансових ресурсів для ефективного забезпечення незалежності, підзвітності та компетентності судів та суддів.

- Суддівський корпус надає періодичні та конструктивні пропозиції щодо впровадження політики та нормотворчих ініціатив, пов’язаних з реформуванням системи правосуддя.

- Нормотворчі ініціативи в галузі правосуддя спираються на наукові дослідження.

- В ході внутрішнього аналізу реалізації всіх стратегічних напрямків реформування судової системи застосовуються комплексні якісні та кількісні методики моніторингу та оцінки.

2. Залучення до ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА фахового персоналу з питань стратегічного планування та нормотворчості ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА/ Прийняті рішення, укладені трудові договори, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги
3. Розробка, поширення й регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань стратегічного планування та нормотворчості НШС, ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ/ Прийняті рішення, підготовані звіти та публікації
4. Складання та розповсюдження щорічних звітів щодо діяльності судової системи ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА, ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ / Прийняті рішення, підготовані звіти
1.2.2 Розвиток незалежного бюджетного та фінансового управління 1. Забезпечення належного функціонування Комітету ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) з питань бюджетного та фінансового управління в межах компетенції ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) / Прийняті рішення, підготовані звіти

- Використовується гармонізований підхід до планування бюджету, органи суддівського самоврядування надають пропозиції щодо відповідних показників бюджету.

- Уніфіковано систему фінансування судів (єдиний підхід бюджетного забезпечення для всіх судів).

- В усіх процесах розробки та виконання бюджету застосовується програмно-цільовий метод на основі показників нефінансового характеру.

- Активніше використовуються інструменти електронного правосуддя та інформаційні системи, а бюджетні потреби визначаються на основі фахового аналізу.

- Планування та фінансове забезпечення судів здійснюється на єдиних методологічних засадах.

- Забезпечене ефективне здійснення розпорядниками бюджетних коштів своїх повноважень стосовно планування, фінансового забезпечення судів, контролю за ефективністю використання судами бюджетних коштів.

- Забезпечений оптимальний розподіл трудових ресурсів між судами через розробку та запровадження нормативів навантаження на суддів та працівників апаратів судів, запровадження інституту тимчасових відряджень суддів до інших судів; ефективне планування та розподіл фонду оплати праці між судами на базі нормативної чисельності суддів та працівників апаратів судів.

- Забезпечена участь незалежної судової гілки влади на всіх стадіях бюджетного процесу

- Підвищена ефективність збирання судових зборів, надходження від яких використовуються для фінансування судів.

- Підвищена якість управління державними фінансами в судовій системі, істотно зменшена заборгованість судів перед комунальними, поштовими, експертними, юридичними та іншими службами.

- Запроваджено уніфікований процес державних закупівель на основі гармонізованої оцінки потреб всіх судів.

- Забезпечено формування спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень від судового збору та використання його для потреб судової влади.

- Підвищено розмір ставок судового збору у майнових спорах, забезпечено єдність підходів у справлянні та використанні коштів судового збору, водночас збережено доступність правосуддя для малозабезпечених громадян.

- Закріплено судовий збір як основне джерело фінансування діяльності, матеріально-технічного забезпечення та підвищення якості послуг судової системи, збільшено його питому вагу в загальному обсязі бюджетних призначень.

2. Внесення змін до законодавства України для забезпечення участі судової влади у всіх стадіях бюджетного процесу. ВРЮ, ВККСУ, ДСА, Мін’юст / Внесені зміни до нормативно-правових актів
3. Залучення до ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА фахового персоналу з питань бюджетного та фінансового управління ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), ДСА/ Прийняті рішення, укладені трудові договори, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги
4. Забезпечення належного функціонування окремих фінансових підрозділів на всіх рівнях органів судової системи ДСА / Прийняті рішення, укладені трудові договори, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги
5. Розробка, поширення та регулярне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань бюджетного та фінансового управління НШС, ДСА/ Прийняті рішення, проведені тренінги, підготовані публікації
6. Встановлення платіжних терміналів у всіх судах ДСА / Прийняті рішення, встановлене апаратне та програмне забезпечення, проведені тренінги, підготовані посібники по експлуатації та звіти про застосування
1.2.3 Розвиток можливостей зв’язків з громадськістю/ комунікацій 1 Забезпечення належного функціонування Комітету ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) з питань комунікацій в межах компетенції ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) / Прийняті рішення, підготовані звіти

- Регулярно використовуються канали внутрішньої комунікації між ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) та іншими органами суддівського врядування та самоврядування і судами, а також в межах судової системи/ судами та суддями/ працівниками апарату; налагоджений механізм вирішення регуляторних та управлінських питань між ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) та іншими органами суддівського врядування та самоврядування.

- Чітко визначені та регулярно використовуються зовнішні канали комунікації між судовою системою/судами та іншими державними/недержавними суб’єктами в секторі юстиції; органи суддівського врядування та самоврядування представляють та захищають інтереси сектору правосуддя, а також реагують від імені судової системи на всі спроби порушення принципу незалежності.

- Закріплені чіткі умови щодо публічного доступу до слухань ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) та участі в них; передбачено обов’язок своєчасного попереднього оголошення порядку денного засідань, публічний характер рішень ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ).

- Система управління кадровою політикою та ефективністю роботи передбачає стимули для того, щоб судді частіше контактували із суспільством через публікацію статей та досліджень, відвідували освітні та наукові установи, а також брали участь в інших заходах.

- Органами суддівського врядування та самоврядування регулярно використовуються дослідження рівня задоволеності користувачів для визначення та удосконалення якості судових послуг.

- Здійснюється регулярний обмін досвідом з європейськими органами суддівського самоврядування та з іншими міжнародними партнерами.

2. Забезпечення належного функціонування прес-центру при ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) / Прийняті рішення, укладені трудові договори, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги
3. Створення підрозділів (уповноважених) з роботи із ЗМІ в усіх апеляційних округах ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) / Прийняті рішення, укладені трудові договори, визначені посадові обов’язки, підготовані плани розміщення, проведені тренінги , тренінги
4. Розробка, поширення, а також періодичне оновлення практичних посібників та навчальних модулів з питань зв’язків з громадськістю/комунікацій НШС / Прийняті рішення, проведені тренінги, підготовані публікації
5. Завершення розробки та затвердження регламентів, їх застосування ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ) в усіх питаннях ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ)/ Прийняті рішення
6. Організація періодичних навчальних візитів школярів, студентів та інших груп до судів ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), суди / Прийняті рішення, підготовані звіти
7. Підготовка судами прес-релізів та проведення брифінгів за результатами розгляду всіх «гучних» справ ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), суди / Прийняті рішення, підготовані звіти
8. Забезпечення належного функціонування мережі міжнародної співпрац ЄОСВ (ВРЮ, ВККСУ, РСУ), суди / Прийняті рішення, укладені меморандуми про взаєморозуміння, проведені конференції, організовані стажування

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДО РОЗДІЛІВ 1 – 4

  1. Результати опитувань для визначення рівня задоволеності користувачів (проведених у рамках системи управління ефективністю судової влади або зовнішніми спостерігачами) демонструють зростання суспільної довіри до судової влади в цілому і її незалежність та професійність зокрема (дата початку: 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2016 р. – зростання на 5%; очікуваний результат на 2018 р. – зростання на 15%; очікуваний результат на 2020 р.- зростання на 25%).
  2. Проведення моніторингового контролю зовнішніми спостерігачами свідчить про підвищення рівня незалежності та безсторонності суд в судовому провадженні в конкретному суді, апеляційному окрузі або юрисдикції (дата початку: 2015 р.).
  3. Щорічне зменшення на 10% кількості структурних порушень, виявлених ЄСПЛ щодо рішень, прийнятих українською судовою владою (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р; до уваги беруться лише пілотні рішення або повторювані справи).
  4. Щорічне зменшення на 5% кількості справ ЄСПЛ, які встановлюють розбіжності практики українських судів у застосуванні національного законодавства або недостатню незалежність і неупередженість суду, недостатню справедливість кримінального провадження й дотримання права на захист, недотримання вимоги «розумного терміну» (дата початку: відповідні рішення ЄСПЛ, оголошені в 2015 р).
  5. Краща реалізація спільних заходів, пов’язаних із будь-яким рішенням ЄСПЛ щодо України (дата початку: справи, розглянуті Комітетом Міністрів Ради Європи (КМ РЄ), де спільні заходи вже визначені наприкінці 2015 р.; запропонований очікуваний результат на 2018 р. – загальне зменшення на 15%, зменшення випадків розширеного нагляду на 25%; очікуваний результат на 2020 р. – загальне зменшення на 25%, зменшення випадків розширеного нагляду на 35%).
  6. Прогрес, зафіксований КМ РЄ в реалізації спільних заходів щодо рішення у справі «Волков проти України» (дата початку: 2015 р.).
  7. Щорічне зменшення на 20% даних КМ РЄ щодо невиконання індивідуальних заходів, пов’язаних із рішеннями ЄСПЛ щодо України (дата початку: 2015 р.).
  8. Покращиться рейтинг України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов’язаних із ефективністю удосконалень судової системи, у тому числі в Governance Indicators and Rule of Law Index (World Bank Institute), World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report, рейтингах Freedom House, World Justice Project (Rule of Law Index), Transparency International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), WB Doing Business Index (дата початку: 2015 р.).
  9. Визнання прогресивних змін в українській судовій системі, зафіксовано у звітах ЄС та численних двосторонніх політичних документах, як от у звітах про реалізацію Угоди про асоціацію та Плану дій з лібералізації візового режиму (дата початку: 2015).
Нагору

Форма зворотнього зв’язку

Дякуємо, що приєдналися!